Projektbenämning

Energikrav BeBo

Ansvarig

Katarina Westerbjörk, WSP

Projekttid

2022

Bakgrund

Branschen har uttryckt att det är svårt att ställa krav relaterade till byggnadens energiprestanda i samband med ombyggnationsprojekt. Anledningar är att det finns en generell osäkerhet kring vilka energikrav som är lagstadgade och rimliga vid ombyggnadsprojekt.

Denna förstudie är en uppdatering av dokumentet BeBo Energikrav som togs fram 2017. BeBo Energikrav (2017) var i sin tur en uppdatering av BeBo Energirelaterade Godhetstal från år 2013. Sedan 2017 har byggregler och krav med avseende på byggnaders energiprestanda uppdaterats, samtidigt så har den tekniska utvecklingen i många områden gått framåt och branschpraxis kan ha ändrats. Det finns således ett behov av att se över och uppdatera de Energikrav som togs fram 2017.

I BeBo Energikrav från 2017 finns två kravnivåer. Dels en nivå som motsvarar minimikrav, dels en nivå som motsvarar tuffa men ändå rimliga krav för den som vill bygga mer energieffektivt än vad som föreskrivs i gällande lagar och regler.

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att uppdatera BeBo Energikrav utifrån rådande lagstiftning och branschpraxis, samt utifrån resultat och erfarenheter från genomförda förstudier och fördjupningsaktiviteter inom Bebo.

Inom förstudien ska även utredas om/hur energikraven kan kompletteras med metoder för verifiering och mätning.

Förstudien förväntas mynna ut i uppdaterade rekommendationer på vilka energirelaterade krav man som fastighetsägare kan ställa vid ombyggnation.

Genomförande

Förstudien omfattar:

  1. Analys av miniminivåer för energirelaterade krav vid ombyggnation av befintliga byggnader enligt gällande lagar och regler.
  2. Studie för att utvärdera vilka av de rekommendationer som gavs 2017 som fortfarande är relevanta och vilka som behöver uppdateras:
  • Analys av förstudier som gjorts relaterade till energieffektivitet sedan 2017.
  • Intervjuer/Workshop med Bebos medlemmar för att få fram gällande branschpraxis och om något saknas i Bebo Energikrav.
  • Intervjuer med experter inom energieffektivisering.

Denna förstudie är en fortsättning av projektet Energikrav Bebo (2017).