Projektbenämning

Laddinfrastruktur i företag - Förstudie

Ansvarig

Philip Junghahn, WSP

Projekttid

2022

Bakgrund

Det kommer att bli allt vanligare för fastighetsägare att investera i laddinfrastruktur för att möta efterfrågan på laddmöjligheter för elektrifierade transporter. Övergången till en elektrifierad framtid för fordonsflottan i Sverige har accelererat de senaste åren och en fungerande laddinfrastruktur är förutsättningen för fortsatt utveckling. Samtidigt är utvecklingen beroende av ett stort antal olika intressenter såsom biltillverkare, teknikutvecklare av betalningslösningar, produkt- och installationsföretag.

Det finns flera fördelar med utvecklingen från fossildrivna till elektrifierade transporter. De stora miljö och klimatmässiga fördelarna är att el, till skillnad från fossila drivmedel, ofta kan produceras med inhemsk grön förnybar energi. Dessutom finns stora hälsofördelar för befolkningen med lokalt utsläppsfria transporter.

Även händelser i omvärlden påverkar behovet att snabbt ställa om till en elektrifierad fordonsflotta för att minska beroendet av import från oljeproducerande länder.

Med ökad försäljning av laddbara fordon kommer efterfrågan på laddpunkter att öka. Den senaste versionen av BBR, med krav på förberedelse av laddmöjlighet i hus med fler än 10 parkeringsplatser, kommer också att öka efterfrågan på laddinfrastruktur.

Den tidigare BeBo/Belok-förstudien ”Erfarenheter, möjligheter, och utmaningar – En utblick i Belok och BeBos medlemmars syn på laddindfrastruktur” påvisade en upplevd saknad av samordning av marknadens aktörer. För att kunna göra bra teknikval med god funktion och bra garanti för helheten behövs en sammanställning av vilka aktörer som finns och hur de samarbetar med varandra.

Syfte och mål

Syftet med denna studie är att ge ägare av flerbostadshus och lokalfastigheter ett verktyg för att ta fram en strategi för laddning av elfordon och på så sätt ha möjlighet att ta ett helhetsgrepp över laddinfrastrukturfrågan i hela fastighetsbeståndet.

Studien ska svara på följande frågor:

 • Vilka affärsmodeller bör användas?
 • Vilken utbyggnadsgrad är rimlig?
 • Vilken typ av laddning skall erbjudas?
 • Vilka typer av administrativa system för tex debitering och bokning finns på marknaden
 • Vilket regelverk finns kring laddinfrastruktur?
 • Vad händer med effektbehovet i fastigheten?
 • Hur säkerställer vi elsäkerheten?

Ett annat förslag är att Bebo/Belok även kan ta fram gemensamma kravnivåer för teknik, styrsystem och debiteringssystem.

Genomförande

Förstudien omfattar:

 1. Analys av behoven hos fastighetsägarna genomförs via workshop och intervjuer inom nätverken BeBo och Belok.
 2. Göra en marknadsöversikt på produkter och system samt erfarenheter hos företag som installerat olika typer av system även beteendefrågor och bokningssystem m.m.
 3. Utvärdering av befintligt installerade system som demoprojekt och utvärdera behov av teknikutveckling, tex genom innovationsupphandling.
 4. Riktlinjer för dimensionering av elsystemet.
 5. Intervjua bilindustrin utifrån hur bilens batteri och laddsystem kan anpassas till byggnadernas smarta system.
 6. Studera hur olika typer av administrativa system för tex debitering, bokning etc ser ut på marknaden.

Denna förstudie är en fortsättning av PM:et: ”Erfarenheter, möjligheter, och utmaningar – En utblick i Belok och BeBos medlemmars syn på laddindfrastruktur”