Projektbenämning

Laddinfrastruktur i fastigheter - Förstudie

Ansvarig

Philip Junghahn, WSP

Projekttid

2022

Bakgrund

Medlemmarna i BeBo och BeLok har efterfrågat ett samordnat grepp kring dessa frågor för att kunna effektivisera informationsflödet och stärka den anpassade informationen. År 2019 skapades därför ett fördjupningsområde inom både BeBo och Belok för laddinfrastruktur. Syftet med detta gemensamma fördjupningsområde är att tillsammans se över och precisera medlemsföretagens behov och intresse inom området. Ett övergripande mål med fördjupningsområdena är att gemensamt med branschaktörer baserat på behovet ta fram ramar, riktlinjer och inriktning för potentiella projekt.

En enkätundersökning skickades ut 2018 till BeBo:s och Belok:s medlemsföretag samt centrala branschaktörer. Enkäten pekade bland annat på behovet av ett samordnande forum för dessa frågor. Resultatet av enkätundersökningen presenterades på ett seminarium våren 2019. Enkäten och seminariet följdes upp med djupintervjuer under hösten 2019 vilka sammanställdes i PM Erfarenheter, möjligheter och utmaningar. Då det hänt mycket i den tekniska utvecklingen kring laddinfrastruktur sedan 2019 ses ett behov av att ånyo kartlägga medlemsföretagens erfarenheter samt vad marknadens aktörer erbjuder.

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie är att kartlägga vilka produkter och system som finns tillgängliga på marknaden idag, sammanställa erfarenheter hos företag som installerat olika typer av system samt analysera vilka behov fastighetsägare har för att möte den ökade efterfrågan på laddinfrastruktur. Målet med förstudien är att bidra till att underlätta för fastighetsägare att välja tekniska och administrativa system och lösningar.

Genomförande

Förstudien inleds med en litteraturstudie för att erhålla en överskådlig bild av vilka reglementen och krav som finns för laddinfrastruktur idag. För att skapa en förståelse för förstudiens senare avsnitt, intervjuresultaten och behovsanalysen, behandlas även teknik- och systemutvecklingen relaterat till laddning av elfordon.

För att samla in fastighetsägares erfarenheter av laddinfrastruktur genomfördes en enkätundersökning med både lokal- och flerbostadshusägare. För att få en djupare bild genomfördes fokusintervjuer med totalt åtta fastighetsägare. Även aktörer inom laddinfrastrukturbranschen kontaktades för att återge sina erfarenheter och tankar i intervjuer. Detta involverade både leverantörer av hårdvara och systemtjänster samt installatörer. Expertis inom elkraftsbranschen intervjuades utifrån deras perspektiv inom området laddinfrastruktur. Till sist kontaktades representanter för fordonsbranschen för att återge sin syn på efterfrågan på laddinfrastruktur och även på den tekniska utvecklingen inom bl.a. dubbelriktad laddning, s.k. vehicle-to-grid (V2G).

Med litteraturstudien och intervjustudien som bakgrund genomfördes en analys/diskussion för att belysa de möjligheter och utmaningar som fastighetsägare står inför vid installation av teknik för laddning av elfordon. Även ett antal projekt av demonstrationskaraktär presenteras för att ytterligare visa på vad som händer inom branschen.

Slutsatser

Utvecklingstakten mot elektrifierade transporter har ökat väsentligt sedan 2019, då fördjupningsområdet Laddinfrastruktur inom BeBo och Belok inleddes. Det är i huvudsak de globala och nationella klimatmålen som är övergripande för en omställning till fossilfria transporter. Även om utvecklingstakten är hög har globala omvärldsfaktorer påverkat omställningen. Covid-19-pandemin har orsakat störningar i framför allt tillverkningsindustrin med komponentbrist men även problem med frakter och sämre tillgång till råvaror inom bil- och batteriindustrin. Det pågående kriget i Ukraina har delvis försenat återhämtningen efter pandemin och även orsakat energibrist med kraftiga prisuppgångar i EU-området som riskerar att leda till en omfattande recession. Omvärldsfaktorerna har delvis bromsat utvecklingen mot övergången till elektrifierade transporter i Sverige men det är samtidigt idag ännu tydligare att omställningen nu är i en accelererande fas.

Tillgång till bekväm, okomplicerad laddning till rimliga priser är nyckelfaktorer för en fortsatt snabb omställning. De senaste åren har det blivit allt tydligare att laddning i anslutning till bostaden är mer eller mindre ett krav för transporter i vardagen. Den mycket höga andelen elbilsförare boende i eget småhus med egen laddning tillgänglig på den ordinarie parkeringsplatsen är ett tydligt bevis för detta. Både bekvämligheten och det faktum att drivmedlet el kan utnyttjas utan mellanhänders prispåslag är med stor sannolikhet orsaken till att småhusägare är den grupp som är först ut i bytet till elbil. För att även den stora gruppen boende i flerbostadshus ska genomföra bytet till elbil krävs därför en kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur i fastigheter och i anslutning till fastigheter på närliggande gatumark och publika parkeringsytor.

Priset för el som drivmedel bedöms som betydelsefullt i en privatpersons kostnadskalkyl för att gå över till elbil. Även om massmarknaden för elbilar nu har inletts är priserna på elbilar fortsatt höga och en stor andel säljs till företag. Ett för högt elpris ger svaga incitament för en privatperson att investera i en laddbar bil speciellt om totalkostnaden upplevs som betydligt högre än för en fossildriven bil.

För att läsa hela förstudierapporten klickar du på länken nedan:

> Förstudie - Laddinfrastruktur i fastigheter


Denna förstudie är en fortsättning av PM:et: ”Erfarenheter, möjligheter, och utmaningar – En utblick i Belok och BeBos medlemmars syn på laddindfrastruktur”

Kontaktperson Malin Fröberg, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad