Projektbenämning

Klimatpåverkan vid fönsteråtgärder - Förstudie

Ansvarig

Andreas Ericson, WSP

Projekttid

2022-03-21 - 2022-10-31

Bakgrund

Många flerbostadshus ur det befintliga beståndet står med stora renoverings och underhållsbehov. Idag har fokus breddats från energibesparingspotential till att inkludera även hållbarhet och klimatbesparing. Sverige har antagit agenda 2030, vilken bland annat innefattar ett arbete för hållbara energisystem, samt för hållbar konsumtion och produktion. Det är alltså viktigt att såväl vår energiförsörjning som vår användning av material får styra de beslut som tas i samband med renovering och underhåll.

Ett vanligt förekommande behov i flerbostadshus är översyn av eller byte av fönster. I en del byggnader är fönstren gamla och uttjänta och i stort behov av omfattande renovering eller att bytas ut. På vissa byggnader är fönstren dock i bra skick, men har höga U-värden och slukar mycket energi och ger dålig inomhuskomfort.

Vid fönsterrenovering finns flera vägar att gå. Det är inte lätt för en fastighetsägare att fatta beslut om hur hen ska gå till väga och vilka val som bör göras vid renoveringen. Ska fönstren bytas ut? Ska det vara nya eller återbrukade fönster? Eller kan fönstret renoveras och tilläggsisoleras? Det råder en stor osäkerhet bland beslutsfattare om vilken väg som är lämplig att ta i renoveringsprocessen.

I rapporten ”Återbruk och LCA vid renovering” gjordes räkneexempel på återbruk av fönster. En LCA-jämförelse mellan utbyte av fönster och byte mot återbrukade renoverade fönster presenterades. Jämförelsen gäller ett specifikt flerbostadshus på en ort och ett case. Studien visar att det inte nödvändigtvis finns en stor skillnad i klimatpåverkan mellan fönsterbyte och fönsterrenovering. Det är därför inte helt enkelt att se vilket alternativ som är bäst ur ett klimatperspektiv.

Det finns därför ett behov av att undersöka frågan ytterligare i en förstudie som djupdyker i klimatpåverkan i relation till energibesparing vid fönsteråtgärder.

Syfte och mål

Förstudien syftar till att underlätta för beställare i beslut som rör fönsteråtgärder i flerbostadshus. Särskilt ämnar förstudien analysera klimatpåverkan i relation till energibesparing för olika val av fönsteråtgärder. Fönsteråtgärder, om de görs rätt, ger sänkt energianvändning och därmed en lägre klimatpåverkan från användning av byggnaden.

Användningen utgör dock endast en klimatutsläppspost i en produkts användningsskede (LCA-skede B1-B7) och för att beakta den totala klimatpåverkan i detta skede bör de utsläppsposter som rör exempelvis utbyte och reparation tas i hänsyn.

Förstudien ska svara på följande frågor:

  • Hur påverkar olika sorters fönsteråtgärder – ex.vis utbyte, reparation – en byggnads energianvändning?
  • Hur påverkar dessa fönsteråtgärder utsläppsposterna i LCA-skede B1-B7

För att avgränsa relevanta alternativ genomförs en marknadsöversikt, intervjuer med experter på området, samt insamling av relevant indata om fönsteregenskaper och klimatpåverkan.

Förstudien ska resultera i en analys som kan ge fastighetsägare en övergripande bild av hur olika fönsteråtgärder påverkar utfall med avseende på klimatbelastning och energiförbrukning. Särskilt kan resultatet användas av bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare och skapa en ökad beställarkompetens.

Inom förstudien kommer även ett enklare excelverktyg tas fram för att kunna jämföra energibesparing och klimatpåverkan för olika fönsteråtgärder.