Projektbenämning Guide för energieffektiv renovering av flerbostadshus - Förstudie
Ansvarig Margot Bratt, WSP
Projekttid 2017

Under 2017 har Energimyndigheten inom ramen för BeSmå, Energimyndighetens innovationskluster för energieffektiv nybyggnation och renovering av småhus, finansierat utvecklingen av ett webbaserat verktyg för stöd till småhusägare vid genomförande av energieffektiviserande åtgärder: Småhusguiden. Behov och utmaningar inför och vid genomförande av effektiviseringsåtgärder för småhusägare, bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare liknar till stor del varandra. Det finns därför möjlighet att återanvända en stor del av utvecklingsarbetet med Småhusguiden och skapa ett liknande verktyg/hjälpmedel även för åtgärder i flerbostadshus.

Exempel på andra initiativ, projekt och styrmedel som är intressant att samordna arbetet med är Energimyndighetens stöd vid energikartläggning, BeBo-Processen och guiden Renovera energieffektivt, det av SBUF och Energimyndigheten finansierade projektet Energikartan, avtal för Målstyrd energiförvaltning, EEFs vägledning för totalentreprenader och auktorisation för energikartläggare. Det skulle även kunna samordnas med det nyligen inrättade nationellt informationscentrum för hållbart byggande.

En workshop för målgruppen har genomförts med totalt 24 deltagare, varav 6 medverkade via webben. Syftet var att få målgruppens åsikt om, och intresse för att utveckla en guide som underlättar planering, -upphandling, -genomförande -och uppföljning av renoveringsåtgärder som samordnas med energikrav. Workshopen genomfördes i samarbete med Stockholms Stads pilotprojekt för Målstyrd energiförvaltning och EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF). Workshopen filmades och finns upplagd på Youtube.

Resultatet från workshopen bekräftar att det finns behov av en webbaserad guide för energieffektiv renovering med samlad information för hela processen. De synpunkter som kom upp i gruppdiskussionerna ger en tydlig bild över vilka delar som upplevs som svåra och vilken typ av hjälp de personer som ansvarar för energieffektiviseringsprojekt behöver. Planering, energi- och funktionskrav, kontrollpunkter och dokumentation är punkter som deltagarna ansåg vara mest bristfälligt och där en webbaserad guide skulle kunna innebära ett stort stöd för att säkerställa en högre kvalitet i renoveringsprojekten. Deltagarna var överens om att en webbaserad guide vore ett bra komplement till övrig experthjälp för att skapa ”ordning och reda”, strukturera upp arbetet och ge de ansvariga en trygghet och möjlighet att fokusera på rätt saker.

Underlaget från förstudien kan med fördel användas som del i framtagande av en kravspecifikation och upphandlingsunderlag av en guide för energieffektiv renovering. WSP har för avsikt att göra en ansökan om genomförande i e-kanalen under 2018.

Kontaktperson Margot Bratt, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad