Projektbenämning Ett (nytt) hus, nya möjligheter - Förstudie
Ansvarig Roland Jonsson, WSP
Emma Karlsson, WSP
Kontakt roland.j.jonsson@wspgroup.se
Projekttid 2017

De ökade nyproduktionskraven på medlemsföretagen, samt de skärpta energikraven på nyproduktionen som de senaste ändringarna av BBR innebär, innebär ett behov av ökad kunskap om relevanta energiåtgärder för nyproduktion. Detta märks bland annat i diskussionerna på medlemsmöten inom BeBo, som det senaste året handlat allt mindre om renovering och istället allt mer om nyproduktionen.

”Den energieffektivaste komponenten är den som inte används”

Förstudien syftar till att peka på hur vi inom nyproduktion av bostäder, genom att tänka nytt och fritt kring installationslösningar kan göra störst effektiviseringsnytta, utan att för den sakens skull kompromissa med god komfort och innemiljö. Installationer utreds och verifieras i olika utsträckning som enskilda komponenter men sällan utvärderas hur alla dessa enskilda system samverkar och hur byggnaden som helhet fungerar. Detta hänger även ihop med de problem som tidigare påvisats i BeBo-projekt med bristande fokus på idrifttagning.

Målet med förstudien är att skapa underlag för en projektansökan där installationerna fungerar optimalt, med så lite prylar som möjligt men trots detta ger bra funktion och enkel (billigare) förvaltning. Upplägget knyter an till det framgångsrikt genomförda BeBo-projektet Ett hus, fem möjligheter – nu dock med fokus på nyproduktion.

Genomförande

Tanken med förstudien är att genomföra en eller ett antal fokuserade workshops, där alla aktörer i branschen – både fastighetsägare, konsulter, energitjänsteföretag, energileverantörer och akademin bjuds in att delta.

Diskussionen i dessa workshoppar tar utgångspunkt i en sammanställning av typiska energiberäkningar från nyproduktion som får bilda ett referens- eller typhus som med ett definierat klimatskal och normenlig ventilation uppfyller dagens energirav i BBR. Den beräknade energianvändningen för denna byggnad är uppdelad i respektive poster för uppvärmning, tappvarmvatten, vvc och fastighetsel. Baserat på detta kommer sedan workshopdeltagarna uppmanas att tänka nytt och fritt, gärna långt utanför boxen, för att komma fram till lösningar som har, eller skulle kunna testas, för att inom respektive installationstekniskt område, komma ned i så låg energianvändning som det går, med så få prylar som möjligt.

Vi inleder med en workshop den 9 november, på WSP-kontoret i Stockholm.

Preliminära temana för diskussion är:

 1. Värmesystem
  Golvvärme, radiatorer eller luftburen värme?
  Det inregleringsfria värmesystemet finns det?
  Styrstrategier och låga returtemperaturer funkar det ihop?

 2. Varmvatten, VVC och energiåtervinning från spillvatten
  Värmepump, fjärrvärme energieffektiva lösningar
  Olika lösningar och snåla

 3. Fastighetsel och tvättstugor
  Hissar, tvättstugor och laddboxar. Går detta att kombinera?
  Solcellernas optimala placering hur ser det ut?
  LED eller snål belysning. Övervakningssystem en onödig energislukare?
  Ökad efterfrågansflexibilitet hur får vi in det i huset?
  Effektabonnemang eller inte?
  Fördelningsmätning el

 4. Ventilation
  Effektsignaturer vid olika lösningar.

 5. Idrifttagning och förvaltning
  Hur blir allt förvaltarvänligt?
  Underhållsplan och livslängd på utrustning

Vill du vara med?

 • Är du en fastighetsägare som har sneglat på en lösning som du tror skulle spara energi, men som du inte ännu har vågat testa? Eller har du testat den redan och vill dela med dig av dina erfarenheter, goda eller dåliga?
 • Är du en produktleverantör med en produkt som du vill få ut på marknaden?
 • Tycker du bara generellt att detta låter intressant och nåt du vill medverka i till hösten?

Anmäl ditt intresse här - så håller vi dig uppdaterad med mer information om förstudien och workshopen!

ANMÄLAN

Tänkt resultat

Förstudien och de workshops som genomförs inom projekttiden förväntas kunna sammanställas i ett underlag i form av ett ”smörgåsbord” av installationsåtgärder som kan genomföras enskilt eller i rekommenderade kombinationer, för att erhålla ett så resurssnålt, hållbart och framtidssäkrat nyproduktionsprojekt som möjligt.

Potentiellt skulle förstudien kunna generera flertalet produktområden för teknikupphandlings- eller utvecklingsprojekt eller rena utvärderingsprojekt där på marknaden tillgängliga produkter demonstreras hos intresserade fastighetsägare.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad