Hammarby Sjöstad

Denna förstudie av energieffektiviteten i Hammarby Sjöstad, utförd av HS2020 Energi, bekräftar vad som länge varit känt att byggherrar och byggföretag inte har kunnat leverera bostäder och byggnader som svarar mot Stockholms stads högt ställda ambitioner när det gäller energihushållning.

Men det nya är att förstudien visar att det finns en stor potential för förbättringar i existerande bebyggelse. Sammantaget ser vi att det är möjligt att sänka energianvändningen till under 100 kWh per kvm och år, dvs under det mål som gällt från 2005 för byggnader i Hammarby Sjöstad. Det innebär förbättringar mellan 10 och 50 procent i energieffektivitet. Minst hälften av detta kan uppnås genom optimering av energisystemen utan omfattande investeringar. I projektet har en ny modell har utformats för att kraftfullt genomföra energieffektiviseringar, målinriktad energiförvaltning, som ersätter den traditionella fastighetsförvaltningen.

Förstudien utgör...
Steg 1 - Kunskapsbasen, i en strategi för målstyrd energiförvaltning som ska bidra till att sänka kostnaderna och förbättra inomhusklimat samt ställa om till förnybar energi, smarta nät och smart belysning.

Kartläggningen baseras på energideklarationer för 96 byggnader. I kartläggningen ser vi:

 • att energianvändningen inklusive fastighetsel men exklusive hushållsel uppgår till i genomsnitt cirka 118 kWh per kvm och år.
 • att energianvändningen varierar kraftigt mellan olika fastigheter, från, som högst, 185 kWh till som lägst 55 kWh per kvm och år.
 • att kvaliteten på energideklarationerna är låg och att energianvändningen kan vara högre än den som framgår av de officiella uppgifterna
 • att 86 % av byggnaderna har energianvändning över 100 kWh per kvm och år inklusive fastighetsel
 • att 86 % av byggnaderna saknar värmeåtervinning
 • ingen förbättring av energiprestandan över tid i byggandet
 • ingen skillnad i energiprestanda mellan olika upplåtelseformer (Byggnader byggda för förvaltning i egen regi alternativt byggda för försäljning)
 • ibland stora skillnader i energiprestanda i olika byggnader byggda av samma byggherre
 • att det finns ett samband mellan hög energiförbrukning och ej godkänd eller ej genomförd OVK, obligatorisk ventilationskontroll.

Förstudien visar att betydande förbättringar kan nås genom optimering av befintliga energisystem och genom investeringar i ny utrustning. 15 fallstudier i Hammarby Sjöstad visar att möjligheten att förbättra energieffektiviteten med hjälp av energiåtervinning av frånluften ligger mellan 20-40% beroende på val av teknik och byggnadens utformning. Därtill kommer vad som kan uppnås genom optimering av befintligt system, i enstaka fall upp till 50%.

Förstudien visar också att bostadsrättsföreningarnas styrelser behöver en ökad beställarkompetens och att driftansvariga behöver incitament och kompetens för energieffektivisering.

Steg 2 - Handlingsplanen, innebär att Sjöstadsföreningen i samarbete med medlemmar och styrelser i bostadsrättsföreningarna prövar en ny förvaltningsmodell – målinriktad energiförvaltning – som ersätter tidigare teknisk fastighetsförvaltning, en modell som ska kunna tillämpas även i andra liknande områden. Den består av fyra element:

 • Etablering av ett nätverk med energiansvariga från varje intresserad bostadsrättsförenings styrelse. Motivet är att styrelsearbetet ska skapa lika stor uppmärksamhet på energikostnader som på kapitalkostnader och höja medvetandet i styrelserna om potentialen för energieffektivisering. Nätverket ger stöd i form av kompetenshöjning av och erfarenhetsutbyte mellan de energiansvariga.
 • Etablering av ett kompetenscentrum som stöd för energiansvariga bestående av interna och externa energiexperter, som kan ge råd till energiansvariga; denna expertgrupp har medverkat i förstudien och i arbetet med utveckla konceptet målinriktad energiförvaltning.
 • Upphandling av målinriktad energiförvaltning för att pressa ner energianvändningen under 100 kWh per kvm och år inklusive fastighetsel i alla byggnader; i upphandlingen används den genomförda kartläggningen och fallstudierna som grund för att identifiera mål, åtgärder och förväntade resultat. Tre företag med hög kompetens tävlar om att genomföra pilotprojekt som modell för en ny form av fastighets- och energiservice.
 • Uppföljning för att säkerställa att vi styr mot målet “under 100 kWh per kvm och år”

Steg 3 - Framtidsscenariot, avser vi att gå vidare med frågor om förnybar energi, smarta nät, smart belysning, visualisering mm. Under hösten 2013 kommer ett förberedande arbete att göras i samarbete KTH, Energicentrum vid Stockholms Stads Miljöförvaltning med flera

Fullständig rapport ges nedan:


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad