Olika fjärrvärmetaxor ger en direkt påverkan på den ekonomiska lönsamheten för energieffektiviseringsåtgärder. Eftersom fjärrvärmepriset normalt varierar över året beror storleken på den ekonomiska lönsamheten på om åtgärden sparar energi och effekt under vintern eller sommaren. BeBo har finansierat en studie som jämfört energibesparingen i procent med kostnadsbesparingen i procent, för fyra olika åtgärder:

1. Tilläggsisolering av taket
Åtgärden minskar energianvändningen och effektbehovet mer vid kallare temperatur än under den varmare delen av året. Detta leder till, i de flesta undersökta fallen, en större kostnadsminskning (%) jämfört med energibesparing (%).

2. Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten
Effekten av individuell mätning och debitering av tappvarmvatten är kontinuerlig över året, dvs. det sker ingen förändring till följd av varierande utomhustemperatur. Åtgärden leder i samtliga undersökta fall till en större energibesparing (%) än kostnadsbesparing (%).

3. Injustering av värmesystem
Injustering av värmesystemet har störst effekt på höst och vår när det finns risk för övertemperatur i byggnaden om värmesystemet inte är korrekt injusterat. Det är svårt att beräkna vilken effekt en injustering av värmesystem resulterar i. I detta fall har man antagit en procentuell besparing av uppvärmningen under året. Beräkningarna visar att injusteringen leder till högre ekonomiska besparing (%) än energibesparing (%).

4. Termisk solvärme
Den sista åtgärden har störst effekt under sommarmånaderna då solen står för all produktion av värme till tappvarmvattnet. Under dessa månader är fjärrvärmepriset är lägre. I samtliga undersökta fall leder detta till en större energibesparing (%) än kostnadsbesparing (%).

Rapporten med beskrivning av åtgärderna och beräkningar kan laddas ner här:


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad