Projektbenämning

Energibesparingsåtgärder inom flerbostadshussektorn - Förstudie

Ansvarig

Björn Berggren, Sveriges Allmännytta

Projekttid

2022

Bakgrund

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Kriget i Ukraina har fört med höga och kraftigt varierande elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. Utöver att elsituationen är kraftigt ansträngd så påverkar rådande situation råvaru-priser som i sin tur påverkar kostnader för uppvärmning, även där el inte används. Det gäller framförallt där gas nyttjas för uppvärmning. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen samt behovet av värme och kyla. Minskad elanvändning bidrar till dämpade elpriser, minskade kostnader genom minskad användning, visar på solidaritet och minskar risken för elbrist.

Historiskt så har det genomförts flera olika energisparkampanjer. Flera energibolag, bostadsbolag och intresse- och medlemsorganisationer har olika energispar-tips. Informationen om den potentiella besparingen varierar och är ofta baserat på gammal teknik. I flerbostadshus står hushållen för den större delen elanvändningen varför även energisparkampanj även måste omfatta dessa.

Syfte och mål

Denna förstudie syftar till att stödja Energimyndigheten i framtagande av material som behövs under uppdragets genomförande. Material som behöver tas fram är:

  • Guider med anvisningar om möjliga sätt och metoder att reducera användningen av energianvändningen. Här kan material hämtas ur tidigare genomförda uppdrag.
  • Guider till länsstyrelser som ska användas i deras kommunikation med kommuner och regioner. Här är det lämpligt att utgå ifrån goda exempel I arbetet hos kommuner och regioner ska all användning av energi beaktas, inte endast elanvändning.

Det övergripande syftet är att minska energianvändningen i Sverige i första hand på kort sikt. Men även informera om ev risker och konsekvenser för innemiljön vid besparingsåtgärder.

Genomförande

Arbetet delas upp i tre delar enligt nedan.

Litteraturstudier

Genomförda och pågående energisparkampanjer och tips inventeras och sammanställs. Sammanställningen skall bland annat, för respektive åtgärd/tips, visa på: huvudsaklig målgrupp, uppskattad energibesparing, typ av energi som kan sparas och behov av uppdatering. Utöver litteraturstudier genomförs enkät eller workshop i syfte att samla ytterligare tips och idéer.

Hinder och möjligheter

För att möjliggöra en accelerering av energibesparingen i Sverige genomförs enkäter och workshops med syfte att identifiera hinder och möjligheter för att ökad spridning av information.

Analys och rapport

Information och råd sammanställs och rapporteras till Energimyndigheten så att det passar in i den struktur på Energimyndighetens hemsida som nu utvecklas för de övriga målgrupperna i regeringsuppdraget.

Baserat på genomfört arbete ges rekommendationer för fortsatt arbete. Dels kring behov av uppdateringar, dels kring hur informationsspridning.

Kontaktperson Bebo
Publicerad
Senast uppdaterad