Projektbenämning Ekonomiska avkastningskrav kontra energisparkrav - Förstudie
Ansvarig Christina Andersson, WSP
Kontakt christina.andersson@wspgroup.se
Projekttid 2012-2015

År 2012 fick Det Allmännyttiga Bostadsbolaget bidrag från BeBo för att utreda vilka åtgärder som skulle krävas för att bygga om en av deras befintliga byggnader till en nära-noll-energibyggnad och till vilken kostnad. Åtgärdspaketet visade sig vara olönsamt och omöjligt för Det Allmännyttiga Bostadsbolaget att investera i. Därför ansökte Det Allmännyttiga Bostadsbolaget under Halvera Mera 2.0-kampanjen med syftet att vidareutveckla den tidigare utredningen med en djupare ekonomisk och miljömässig dimension, för att ta reda på vilka åtgärder som är möjliga att genomföra med hänsyn tagen till Det Allmännyttiga Bostadsbolagets krav på ekonomi och miljö.

Den miljömässiga analysen visade att Det Allmännyttiga Bostadsbolaget inte har någon tydlig miljöstyrning från varken ägare, övriga delar av Kommunens verksamhet eller några interna strategier/policys. Detta betyder att i investeringsbesluten, som är de situationerna då en större energibesparing kan uppnås, saknar bolaget verktyg som gör att investeringen styrs mot energieffektivisering.

Det Allmännyttiga Bostadsbolagets ekonomiska förutsättningar medför att endast de mest lönsamma åtgärderna kan genomföras. Det Allmännyttiga Bostadsbolaget har ett avkastningskrav som i stort bygger på fastighetens läge/risk för vakanser. Detta betyder att fastigheter som befinner sig i populärare delar av staden har ett lägre avkastningskrav, medan Området som är en del av miljonprogrammet och verkligen behöver renoveras har ett högre avkastningskrav. Effekten kan bli att i de områden som är i störst behov av energiåtgärder har man svårast att få igenom energirenoveringar.

Det Allmännyttiga Bostadsbolaget har anslutit sig till Skåneinitiativet och arbetar därför mot en minskning av den specifika energianvändningen på 20 %. Bedöms den framtida energianvändningen, med hänsyn till planerade energiåtgärder och normalårskorrigeringsmetoden Energiindex, uppnås en besparing på 13 %. Det förefaller som att Det Allmännyttiga Bostadsbolaget inte kan uppfylla sina ekonomiska krav och målen om energieffektivisering samtidigt.

Känslighetsanalyserna visar att om hyran kan höjas när Det Allmännyttiga Bostadsbolaget investerar i energiåtgärder som även förbättrar inomhusmiljön, och därmed kan anses som standardhöjande, kan fler energiåtgärder genomföras. Även en mindre hyreshöjning har en stor inverkan på lönsamheten.

Konsultens förslag till vidare arbete för Det Allmännyttiga Bostadsbolaget:

  • Undersöka möjligheten att få ett utökat ägardirektiv som inkluderar en skrivelse om energieffektivisering
  • Sammarbeta med kommunens tjänstemän och vara en drivande aktör för att Kommunens egna verksamheter och Det Allmännyttiga Bostadsbolaget ska sätta mål om energieffektivisering på kort och lång sikt
  • Föra en diskussion med ledningen om vilka mål som ska gälla för energieffektivisering på lång och kort sikt och utarbeta strategier/policys som styr mot målen, kan Det Allmännyttiga Bostadsbolaget exempelvis ha lägre avkastningskrav för miljöåtgärder?
  • Starta en diskussion inom bolaget huruvida åtgärdspaket, där mer lönsamma åtgärder är med och betalar för mindre lönsamma åtgärder, kan vara en väg framåt
  • Fortsätta diskussionen med hyresgästföreningen om att hyran bör kunna höjas vid genomförandet av energiåtgärder som förbättrar inomhusmiljön

Den fullständiga rapporten från projektet hittar du nedan:


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad