Projektbenämning Ekonomisk bärkraft i långtgående energieffektiviseringar - Erfarenheter från olika BeBo-projekt
Ansvarig Anders Sandoff, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Kontakt anders.sandoff@handels.gu.se / 031-786 14 88
Projekttid 2013-2015

En av de större potentialerna för att genomföra energieffektiviseringar i bostadssektorn finns i rekordårens och miljonprogrammets flerbostadshus. En viktig orsak till detta ligger i den relativt sett dåliga energiprestanda som många av dessa fastigheter uppvisar. Möjligheterna att halvera nuvarande energiförbrukning är med rådande tekniska förutsättningar goda. Utmaningarna ligger istället i att erhålla en ekonomisk lönsamhet som möter de krav som ställs på denna typ av investeringar.

Den affärsmässiga bedömningen bör omfatta hela affären för att kunna bedömas. Förutom att det kan innebära en omprövning av verksamhetens affärsmodell, innebär det även bedömningar av affärsrisken (marknadsrisk (fjärrvärme, el) och efterfrågeförändringar), operativ risk (beläggningsgrad, reparationer och underhåll etc) och finansiell risk (ökad skuldsättning, ökad räntekostnad) under ”going concern” och exit (ökad försäljningspris, ökad likviditet) samt indirekta värden på företagsnivå (ökade boendekvaliteter t ex med avseende på kunskap och engagemang, lokal legitimitet hos offentliga aktörer och NGO:er, ökat engagemang hos personal och kunder, samverkanskompetens med leverantörer, t ex energibolag).

Syftet med projektet är att skapa fördjupad kunskap om såväl byggnadstekniska investeringsbedömningar som de affärsmässiga konsekvenser som långtgående energieffektiviseringar i flerfamiljsfastigheter innebär. Utgångspunkt tas i de organisationer som deltog i kampanjen Halvera mera. Dessa kan sägas utgöra representanter för organisationer som har långtgående energieffektiviseringsambitioner och som samtidigt visat en öppenhet för externa intryck och påverkan.

Genomförda aktiviteter (hösten 2014):

  • Genomgång av Förstudierapporter från kampanjen Halvera Mera
  • Identifiering av vilka problemställningar vi kan utforska mer i detalj
  • Genomgång av litteratur som är relaterad till dessa problemställningar
  • Att komplettera den data som finns i rapporterna (och som ju också delvis sammanställts i slutrapporten om Halvera Mera) med företagsdata från de databaser vi har på universitetet.

Planerade aktiviteteter (vinter 2014 – vår 2015):

  • Att i detalj utvärdera det arbete (i form av kalkylmaterial och i samtal) som har gjorts för ett av företagen efter att Halvera Mera-rapporten fastställts i samarbete med konsulten som bistå företaget i fråga (detta gör v i syfte att bättre förstå vilka frågeställningar de brottas med vilket är välgörande när vi utformar vår intervjuguide), samt
  • Att kontakta företag/föreningar för att boka intervjutider.

Planerade aktiviteteter (hösten 2015):

Räknestuga: Investeringsbeslut i energieffektiviseringsåtgärder. Mer information hittas under > Genomförda aktiviteter. Presentationer från räknestugan och BeBo:s nylanserade lönsamhetskalkyl hittas under > Lönsamhetskalkyl.

Övergripande kommer fokus ligga på frågor som hanterar spänningen mellan lång och kort sikt, samt hårda och mjuka faktorer – samt relatera detta till olika karaktärsdrag hos de olika respondenterna (t.ex. stora eller små företag, huruvida det rör sig om brf, allmännytta eller privat företag, samt om det rör sig om projekt i större eller mindre tätorter alternativt kommuner med hög alt låg befolkningstillväxt).


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad