Bakgrund

Bakgrund till initiativet till samverkan mellan fastighetsägare och Räddningstjänsten Storgöteborg är rådande osäkerhet på marknaden liksom bristfälligt regelverk gällande brandsäkerhet i samband med installation av solcellsanläggningar. Beställare, ägare av solcellsanläggningar, försäkringsbolag liksom solcellsinstallatörer upplever otydlighet kring lösningar och olika räddningstjänsters rekommendationer och önskemål.

Räddningstjänstpersonal upplever osäkerhet kring solcellsanläggningars utformningar gällande kabeldragning, likströmkablage och brytare som skiljer sig mellan anläggningar liksom huruvida information i form av orienteringsritning finns att tillgå på plats vid insatser.

Dessa aspekter utgör risker vid den kraftigt ökande takten av utbyggnation av solcellsanläggningar i Sverige. Branscherna efterfrågar beträffade myndigheters agerande och upprättande av nationella krav och riktlinjer liksom branschstandard att följa.

Mål och syfte

Syftet med föreslagna aktiviteter är att med hjälp av fastighetsägare och Räddningstjänsten belysa praktiska problem kring brandsäkerhet vid uppförande av solcellsanläggningar. Målet är att ta fram branschöverskridande råd och rekommendationer, vilka även ska kunna utgöra underlag för nationella krav och riktlinjer. Övriga mål är att framta rekommendationer på tekniska lösningar och specifikationer för kravställning för nyinstallationer liksom åtgärder som kan öka brandsäkerheten i befintliga solcellsanläggningar.

Rådande utmaningar

Utmaningar råder både för Räddningstjänsten och för fastighetsägare kring hur brandsäkerheten kring solcellsanläggningar ska säkerställas och maximeras. Räddningstjänster i Sverige liksom andra aktörer har sammanställt diverse råd och anvisningar liksom rekommendationer gällande metodik för släckning av brand i byggnad med solcellsanläggningar liksom förebyggande åtgärder för att underlätta eventuella släcknings- och räddningsinsatser. Däremot saknas branschstandarder att följa för både metodik och säkerhetsåtgärder kring själva solcellsinstallationen.

Räddningstjänsten Storgöteborg har påbörjat framtagande av rutiner för arbetsinsatser liksom förslag på skyltning.

Huvudsakligen nämns de största utmaningarna aktuellt vara:

 • placering och typ av brytare (brandkårsbrytare)
 • placering av växelriktare
 • kabeldragning och skydd av likströmskabel
 • funktion och nytta av så kallade optimerare (vid varje solcellsmodul)
 • funktion och nytta av så kallade rapid shutdown system
 • förekomst av och åtgärder mot ljusbågar
 • icke konsekvent skyltning
 • okunskap gällande översyn av anläggning ur ett brandsäkerhetsperspektiv, såsom skav på kablar, brännbart isoleringsmaterial under solcellsinstallation
 • undermåliga komponenter installerade
 • olikheter i rekommendationer kring mått på passagestråk mellan och kring solcellsmoduler

Delvis är rådande lösningar på dessa utmaningar en dialog mellan räddningstjänst och fastighetsägare inför varje enskild montage och installation av solcellsanläggning.

Till viss del och så långt det är möjligt, kommer även utmaningar kring installationer av batterier som ingår i solcellsanläggningar behandlas.

Befintligt underlag

Tabellen nedan listar underlag som hanterar brandsäkerhet och solcellsanläggningar. Rapporterna hanterar olika områden inom säkerhetsaspekter och metodik för insatser och skiljer sig kring detaljnivå liksom målgrupper.

Titel

Författare

År

Innovativa elsystem i byggnader – konsekvenser för brandsäkerhet, Rapport 2019:109

RISE, Brandforsk 2019:6

2019

Operativ metodik vid insatser där det finns solcellsanläggningar – vägledning

MSB

2019

Råd och anvisning 122

Räddningstjänsten Storgöteborg

Solcellsanläggning Faktablad 27

Länsförsäkringar

2017

Vad man ska beakta på vid en installation av en solcellsanläggning

Länsförsäkring Kronoberg

Riktlinjer Nerikes Brandkår

Nerikes Brandkår

2018

SEK Handbok 457 - Solceller - Råd och regler för elinstallationen

TK 64 - Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock

2019

Samverkan

Efter möte och diskussioner mellan fastighetsägare och Räddningstjänsten Storgöteborg har aktiviteter som kan leda till ökad säkerhet i befintliga solcellsanläggningar liksom nyinstallationer identifierats. Dessa presenteras nedan.

Befintliga solcellsanläggningar

Fastighetsägare sammanställer underlag kring befintliga solcellsanläggningar. Underlagen ska innehålla dokumentation som beskriver installationen i form av kabeldragning, elschema, brytare liksom dokumentation av faktisk placering av moduler, växelriktare och kabeldragning (fotografier, protokoll) liksom information över vilka kablar som blir spänningslösa vid brytning. Solcellsanläggningarna representerar det befintliga beståndet och bör vara minst 3 år i drift.

Räddningstjänsten granskar underlagen och sammanställer de viktigaste åtgärderna för att uppnå ökad brandsäkerhet, både för att undvika brand och för att underlätta vid eventuell räddningsinsats i byggnaden. Åtgärderna värderas i kostnader och genomförbarhet inom ramen för samordning av FO solenergi tillsammans med fastighetsägarna.

Målet med denna aktivitet är att beskriva krav och önskemål från Räddningstjänsten gällande konkreta lösningar för brandsäkerhet liksom åtgärder som kan vidtas för att komplettera befintliga anläggningar.

Nyinstallationer av solcellsanläggningar

För att öka brandsäkerheten i samband med nya solcellsinstallationer kommer underlag sammanställas i samverkan mellan Räddningstjänsten och sekretariaten för Bebo och Belok:

 • formuleringar från befintliga kravspecifikationer gäller brandsäkerhet
 • dokumentation som tas fram för befintliga solcellsanläggningar
 • aktuella krav, rekommendationer och råd från diverse aktörer

Sammanställningarna kommer utgöra underlag för workshop som ska hållas mellan flera Räddningstjänster. Workshopen har som mål att resultera i sammanställning av rekommendationer för brandsäkerhet i samband med solcellsanläggningar, som är brett förankrat hos flera räddningstjänster liksom fastighetsägare.

Resultaten kan spridas till:

 • Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) för utveckling av nationella krav och riktlinjer liksom branschstandard för säkerhet kring solcellsanläggningar
 • Räddningstjänsten för löpande utbildning inom området
 • Branschorganisationen Svensk Solenergi
 • Allmännyttans inköpsfunktion, HBV
 • Innovatum (här deltar Räddningstjänsten Storgöteborg i pågående arbete för branschpraxis)
 • Kommunala energi- och klimatrådgivare

Vidare kan underlagen utgöra grund till en utredning inom ramen för ett mindre projekt, med mål att beskriva och föreslå lagstiftning. I denna utredning bör fastighetsägare, räddningstjänstpersonal, brandingenjör liksom solcellsexpert ingå.

Rapportering från arbetet

Frågeställningarna kring elsäkerhet, brandsäkerhet och räddningstjänsters insatser kopplat till solcellsanläggningar är många och engagemanget både stort och brett. På initiativ av fastighetsägare har inom ramen för nätverken BeBo och Belok, tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg dessa frågeställningar tagits vidare och aktiviteter har utförts under 2020. Arbetet har bestått i sammanställningar av rådande regler, råd och praxis. Fastighetsägare har bistått med beskrivningar och dokumentation av befintliga solcellsanläggningar, som Räddningstjänsten Storgöteborg utvärderat kopplat till brandsäkerhet. Vidare har diskussioner har förts mellan aktörer kopplat till frågorna i Sverige genom både en workshop med experter och ett webbinarium.

Från arbetet med frågan framgår att nationella riktlinjer med avseende på utformning och uppförande av solcellsanläggningar för att säkerställa att räddningstjänsten ska kunna göra säkra och effektiva släckningsinsatser är ett av huvudspåren som identifierades som behov av vidare utveckling. Vidare har arbetet resulterat i önskemål att utveckla en guide med avseende på säkerhetshöjande åtgärder i befintliga solcellsanläggningar. Detta för att uppmuntra ägare och förvaltare av solcellsanläggningar att se över sina anläggningar och för att ge stöd i att komplettera dem vid behov.

Ytterligare resultat från arbetet är att ansvarsfrågan vid händelse av brand i byggnader med solcellsanläggningar upplevs som osäker och att den behöver klargöras liksom att kompetensen hos olika aktörer behöver ökas avseende gällande regelverk. Det konstateras att det finns behov för fortsatt diskussion kring detta för att kunna peka på vilka aspekter och situationer som det råder osäkerhet kring, samt för att reda ut hur långt gällande regelverk räcker och vilka eventuella luckor som finns.

Under arbetets gång har förslag om bred samverkan väckts från flera håll och samtal kring gemensamma aktiviteter pågår. Bedömningen är att samverkan mellan beställarnätverken och branschorganisationen Svensk Solenergi skulle gynna utvecklingen. Även diskussion med myndigheter och andra aktörer föreslås för att gynna frågans framdrift i det fortsatta arbetet.

Ta del av rapporten nedan.

> Webbinarium med fokus brandsäkerhet och solcellsanläggningar