Projektbenämning BeBo-Processen
Ansvarig Emma Karlsson, WSP och Filippa Borgström, Klimatkommunerna
Kontakt emma.karlsson@wspgroup.se
filippa.borgstrom@lund.se
Projekttid 2014-2015

Varje byggnad är unik, vilket betyder att det finns energieffektiviseringsåtgärder som är bättre och sämre att genomföra i varje byggnad. Ett noggrant förberedelsearbete krävs för att hitta de åtgärder som passar bäst utifrån byggnadens konstruktion, energianvändning och underhållsbehov, de boendes inomhusmiljö, samt fastighetsägarens ekonomiska situation.

Erfarenheter från energirenoveringsprojekt är att till de sällan uppnår den beräknade energibesparingen. En förutsättning för att uppnå målen är att energianvändningen och byggnadens status är kartlagd före åtgärdernas påbörjan. En hög energianvändning kan bero på många olika faktorer, och det är inte innan detta är klarlagt som lämpliga åtgärder kan planeras.

En avgörande orsak till att fel åtgärder genomförs och energibesparingen inte uppnås är brister i systemkompetens, hos fastighetsägare eller konsult. Att ta stöd av BeBo-processen och metoden för Rekorderlig Renovering ökar kunskapen om byggnaden. Därmed minskas risken av suboptimering av åtgärder, då fastighetsägaren och projektorganisationens möjlighet att prioritera bland de tekniska produkter och system som finns på marknaden, istället för att förlita sig på enskilda leverantörer.

Hur kan vi nå längre i energieffektiviseringsarbetet i flerbostadshussektorn? BeBo-Processen är en guide med verktyg och goda exempel från arbetet inom BeBo, samt Klimatkommunernas projekt ELSA.

  • Hur genomförs en energieffektiviserande renovering på ett bra sätt?
  • Processen ger stöd i hur energieffektiviserande åtgärder planeras, både tekniskt och ekonomiskt; samt hur installation, idrifttagning och uppföljning genomförs.
  • Hur fungerar en energieffektiviserande organisation?
  • Processen visar verktyg och goda exempel på organisationer och fastighetsföretag som lyckats.
  • Vilken kunskap finns på området idag?
  • Processen innehåller en sammanställning av projekt och utvärderingar som genomförts inom ramen för BeBo och Klimatkommunernas projekt ELSA.

Klimatkommunerna har under 2013-2014 drivit projektet ELSA, Energilots för smartare allmännytta. Syftet med ELSA-projektet var att ta fram en processguide för energieffektivisering i allmännyttans flerbostadshus. Fokus i arbetet var på de mjuka värden som behövs för att lyckas med energieffektiviseringen, till exempel organisation, styrdokument, politiska beslut, lönsamhetsberäkning, upphandling mm.


Projektet resulterade i en webbplats, som 2017 integrerades som en del i den nya webbplatsen för BeBo, och utgör den information som återfinns under huvudrubriken > Renovera Energieffektivt.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad