Projektbenämning

Återbruk och LCA vid renovering - Förstudie

Ansvarig

Johan Sidenmark

Projekttid

2021-03-22 - 2021-06-30

Bakgrund

Vid konferensen ”Minskad klimatpåverkan i byggandet” som Belok, BeBo och Lågan höll gemensamt i maj 2019 var cirkularitet i renoveringsprocessen en av de frågor som deltagarna bedömde som extra intressanta. Cirkularitet och LCA är också frågor som diskuteras flitigt i hela bygg- och fastighetsbranschen.

En BeBo-förstudie om minskat materialsvinn genomfördes under 2020, och som en fristående fortsättning genomförs nu denna förstudie om återbruk och LCA vid renovering under våren 2021.

Mål och Syfte

Målet med förstudien var att tydliggöra metoder, verktyg och exempel för ökad cirkularitet i renoveringsprocessen för flerbostadshus. Målet med förstudien var också att bygga upp tillräckligt med underlag för att kunna ta arbetet vidare i en fas 2 av förstudien alternativt skapa underlag för en projektansökan.

Genomförande

Arbetet fokuserade på kunskapsuppbyggnad avseende hur renoveringsprocessen kan omfatta ett mer cirkulärt ekonomitänkande. Frågor belyses var bl.a:

 • I vilken grad och hur kan man bättre ta tillvara och uppgradera befintliga byggnadskomponenter och installationer?
 • Hur ser behovet ut för en gemensam marknadsplats ut för återbrukade byggprodukter?
 • Finns det standardiserade metoder för att beskriva kvalitetskriterier för återbrukbara produkter utifrån deras skick, funktion och tillgänglig produktinformation. Hur ska denna information dokumentera och hur ska digitalisering av data för återbrukade produkter göras?
 • Vilka synergieffekter och målkonflikter kan ett cirkulärt ekonomiperspektiv innebära för fastighetsägaren och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv?
 • Hur kan en avvägning ske avseende koldioxidutsläpp, byggnadskomponenters livslängd etc. mellan återbruk och användning av nya mer energieffektiva produkter? Motiveras t.ex. nya fönster med mycket lågt U-värde klimatmässigt och miljöekonomiskt jämfört med att återbruka gamla fönster med ett sämre U-värde?

Utifrån resultat i den kunskapsuppbyggande delen och intervjustudien med medlemmar har tre produktkategorier där potential till återbruk finns: fönster, dörrar (lägenhetsdörrar/säkerhetsdörrar och innerdörrar) och sanitetsporslin (toalettstol och handfat). För dessa produktkategorier genomfördes beräkningar på potentiell klimatbesparing genom återbruk kontra inköp av nya produkter.

Slutsatser – jämförelse mellan att byta till nya respektive återbrukade fönster

Om man jämför nya fönster med återbrukade fönster som är tillverkade år 2000, är skillnaden mellan deras energiprestanda relativt liten. I beräkningarna har deras U-värden antagits vara 0,8 respektive 1,1. Av beräkningarna framgår då att även skillnaden mellan deras klimatpåverkan under 50 års livslängd är relativt liten.

 • Återbrukade fönster (från 2000): 20,4 ton CO2e
 • Nya fönster: 18,8 ton CO2e

När det gäller jämförelsen mellan nytillverkade och ännu äldre fönster (från 1970-talet eller tidigare) är det betydligt mer klimatvänligt att använda de nya fönstren tack vare den energieffektivisering som de nya fönstren leder till.

Slutsatser – jämförelse mellan att byta till nya respektive återbrukade lägenhetsdörrar

Jämförelse mellan återbrukade/rekonditionerade säkerhetsdörrar och nya dörrar av två olika typer, under 50 års livslängd:

 • Återbrukad lägenhetsdörr med brandskyddsmålning, svällister, tätningslister och isolering av mellanrummet: Försumbara utsläpp vid rekonditionering
 • Ny brandklassad lägenhetsdörr av stål: 295 kg CO2e per dörr
 • Ny trädörr med karm av stål: 2 x 87 = 174 kg CO2e

Slutsatser – jämförelse mellan att byta till nya respektive återbrukade innerdörrar

Jämförelse mellan återbrukade / rekonditionerade innerdörrar och nya dörrar, under 50 års livslängd (som antas vara husets livslängd):

 • Återbrukad innerdörr: Försumbara utsläpp vid rekonditionering. Därför räknas utsläpp från innerdörren under husets livslängd endast från den första nya innerdörren innan renoveringen, dvs. 49 kg CO2e.
 • Ny innerdörr som håller garanterade 25 år: 49 kg CO2e per dörr. Om den byts ut efter 25 år så är utsläpp under husets livslängd 98 kg CO2e.
 • Ny innerdörr som underhålls väl och håller 50 år: 49 kg CO2e per dörr

Återbruk av sanitetsporslin

Sanitetsporslin har normalt lång livslängd. Det brukar av hygienskäl dock inte återbrukas (hyresgästerna föredrar att använda nytt sanitetsporslin) och investeringskostnaderna för nya sanitetsporslinsprodukter är relativt låga. Dock svarar sanitetsporslinsprodukter för 0,417 kg CO2-e/kg (IVL 500), enligt (Klinthäll, 2020). En toalettstol väger ca 30 kg och ett handfat kan antas väga ca 20 kg. Det innebär att en toalett med en ny toalettstol och ett nytt handfat kan orsaka cirka 21 kg CO2-e-utsläpp vilket enkelt skulle kunna undvikas med återbrukade produkter.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad