Projektbenämning Hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen, en kunskapssammanställning – Förstudie
Ansvarig Agneta Persson
Projekttid 2019

Bakgrund

Medlemmarna i Beställargruppen BeBo bedriver ett ambitiöst energiarbete. Vid nätverkets beställargruppsmöte i Kungsbacka i maj 2019 framkom det att BeBo-medlemmarna upplever en brist på kunskap och underlag om hur de kan bidra till att stimulera sina hyresgäster till en mer hållbar energianvändning. Underlag om såväl svenska som internationella forskningsstudier och undersökningar om hyresgäster inverkan på energianvändningen har därför samlats in, analyserats och sammanställts. Den kunskap som finns om frågan är i nuläget varken tillräckligt känd eller tillräckligt spridd bland svenska fastighetsägare.

Studiens syfte

Syftet med förstudien var att göra en kunskapssammanställning över relevanta svenska och internationella erfarenheter och forskningsprojekt om hur hyresgästers beteende påverkar energianvändningen i flerbostadshus och hur beteendet kan påverkas.

Genomförande

Arbetet inleddes med en omvärldsbevakning för att identifiera forskningsstudier och projekt som handlar om hyresgästers energianvändning och hur fastighetsägare kan bidra till att påverka dem i riktning mot ett mer energieffektivt beteende. Underlag hämtas från:

  • The European Council for an Energy Efficient Economy, eceee
  • The American Council for an Energy-Efficient Economy, ACEEE
  • Konferensen Behave år 2018
  • Svensk forskning

Därefter gjordes en sammanställning och en analys av den kunskap som redovisas i det insamlade underlaget. Analysen syftade till att undersöka hur stor kunskap det finns om metoder för att i samverkan med hyresgäster minska energianvändningen i bostäder och att identifiera eventuella kunskapsluckor. Resultatet av analysen finns att läsa i rapporten Hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen. Förstudien har genomförts av Anthesis och Borg&Co.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad