Projektbenämning Energistrategier för flerbostadshusägare – Förstudie
Ansvarig Agneta Persson
Projekttid 2019

Sveriges riksdag har beslutat att en omställning till ett hållbart energisystem ska ske. För att detta mål ska nås krävs att alla sektorer och alla aktörer aktivt bidrar. Inom sektorn bostäder och lokaler har fastighetsägare en nyckelroll att fylla. Ett av Energimyndighetens regeringsuppdrag är att bidra till lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning. Detta arbete bedrivs bl.a. genom nätverken BeBo, BELOK och BeSmå som utvecklar metoder och sprider erfarenheter i bebyggelsesektorn.

Denna förstudie riktade sig i första hand till kommunala fastighetsbolag i Sverige och har kartlagt hur dessa arbetar med strategier och handlingsplaner för energieffektivisering, användning av förnybar energi och minskad klimatpåverkan. Syftet med förstudien var att skapa en djupare kunskap om hur kommunala fastighetsbolag i Sverige genom tydligare strategier och handlingsplaner för hållbar energi kan bidra till att det nationella målet om ett hållbart energisystem kan uppnås.

I förstudien har det undersökts hur fem svenska flerbostadshusägare arbetar med att främja ett hållbart energisystem. Undersökningen har omfattat hur deras strategier och handlingsplaner ser ut, vilka verktyg de använder i sitt energiarbete samt hur de och andra fastighetsägare kan dra nytta av erfarenheterna av arbetet med strategier och handlingsplaner.

Kartläggningen har visat att det finns framgångsfaktorer värda att lyfta fram från alla fem bolagen. Resultatet av förstudien visar också att fastighetsbolag kan nå framgång inom energi- och klimatfrågor på många olika sätt, och att det finns många olika vägar att nå goda resultat i energiarbetet.

Några av de framgångsfaktorer som har identifierats i förstudien är:

  • Förankring inom den egna organisationen
  • Att dra nytta av digitaliseringstrenden för energiuppföljning
  • En öronmärkt budget och incitament för energiåtgärder

Läs slutrapporten:

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad