Via det regionala EKR-samarbetet i Stockholms län driver Stockholms stad sedan hösten 2016 pilotprojektet Målstyrd energiförvaltning, MEF. Målet är att 20 bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare ska testa en kontraktsmodell för upphandling och genomförande av energioptimering/energientreprenad. WSP är anlitade som stöd till de brf/mindre fastighetsägare som gått med som piloter.

Intresset hos målgruppen är stort. Sedan starten har ca 150 föreningar anmält intresse och ca 60 har varit aktivt intresserade av att bli piloter. Det främsta skälet har varit att minska sina kostnader för energi som är en av de största utgiftsposterna för dem. Av flera orsaker finns idag ca 27 föreningar kvar på listan. Ett exempel är att föreningarna inte har beviljats bidrag för energikartläggning, andra att styrelsen varit tveksamma eller att få anbud kommit in vid upphandling. Fram till projekttidens slut, dvs 31 dec 2018 har två bostadsrättsföreningar skrivit kontrakt med vald leverantör och två bostadsrättsföreningar har undersökt möjligheten att uppdatera befintliga avtal för att inkludera MEF. Ytterligare två föreningar har gått igenom anbudsprocessen men har av olika skäl avbrutit upphandlingen. Under våren 2019 genomförs en utvärdering av leverantörernas och brf:ernas uppfattning om projektet, vad som har varit positivt och negativt. Hänsyn kommer att tas till slutsatser från utvärderingen, och förslag till förbättringar kommer att finnas i den slutrapport som ska färdigställas. Detta kan komma att påverka innehållet i detta projekt.

Andra utmaningar som kan kopplas till att tjänsten inte är etablerad på marknaden är att leverantörerna inte har en organisation som är anpassad för tjänsten. De som har teknisk förvaltning som bas saknar kunniga energioptimerare och de som har energioptimering som bas saknar personal för felavhjälpande underhåll kopplat till system som påverkar energianvändningen. Några av aktörerna har ordnat det genom att ta in underkonsulter, medan andra avstått från att lämna anbud. En orsak till att organisationen inte är på plats, inte ens för de leverantörer som har visat intresse under utveckling av tjänsten, är bl.a. att det inte blir skarpt läge för dem innan de får anbudsförfrågningar. Dock har de leverantörer som återkopplat (6 st) betonat att kontraktet är välbehövligt, att det finns behov av tydlig uppföljning och att konceptet Målstyrd energiförvaltning ger trovärdighet och kan stärka det egna varumärket.

Leverantörerna har under anbudstiden kommit med ett stort antal frågor om kontrakt och tjänstebeskrivning som lett till att detta omarbetats i omgångar för att få det tydligare. Det är naturligt då det är ett utvecklingsprojekt, men det visar också på behov av förvaltning av kontraktet efter projektet. Ett förslag är att AFF, branschföreningen för utveckling och försäljning av avtal och stödjande dokument för fastighetsförvaltning, tar hand om och förvaltar mallar och kontrakt för Målstyrd energiförvaltning. Det finns struktur för att förvalta avtal inom AFF-föreningen och att utifrån behov utveckla mallar och kontrakt.

EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF, arbetar under våren 2019 med att ta fram en auktorisation för företag som säljer Teknisk förvaltning. Även SBGC arbetar nu med området i form av en certifiering för byggnader under driftskedet. Erfarenheter från Både EEFs och SGBCs arbete kommer att tas med i denna förstudie.

I denna förstudie ska avtalsmodellen vidareutvecklas utifrån hittills inkomna synpunkter från både leverantörer och brf:er, samt från den pågående utvärderingen. En vidareutveckling kan även innebära hur tjänsten Teknisk förvaltning kan kompletteras med energiaspekter. En marknadsetablering ska också förberedas, bland annat genom att undersöka förutsättningar för hur kontraktshandlingar för Målstyrd förvaltning kan förvaltas och möjlig huvudman för detta.

Det övergripande målet med förstudien är att genom fortsatt utveckling och tester av avtalsmodellen, underlätta en starkare marknadsintroduktion av tjänsten Målstyrd energiförvaltning med ökad efterfrågan från brf: er/mindre fastighetsägare och att fler leverantörer tillhandahåller tjänsten. Besparingspotentialen för att minska energianvändningen för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare bedöms vara 7 TWh.

Mer information om Målstyrd energiförvaltning hittar du här:

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad