Projektbenämning Kartläggning av möjligheter för grön finansiering av energieffektiviseringsåtgärder - Förstudie
Ansvarig Saga Ekelin
Projekttid 2019

Förslaget att kartlägga utbud och möjligheter för grön finansiering av energieffektiviseringsåtgärder för fastighetsägare av flerbostadshus lyftes på BeBos medlemsmöte den 15 november 2018.

Den senaste tiden har det tillkommit fler aktörer på marknaden som erbjuder grön finansiering för energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus. Gröna lån och gröna obligationer innehåller ofta krav på att investeringen ska bidra till miljöförbättrande åtgärder. Kraven bygger på förutbestämda förutsättningar vilka kan skilja sig åt mellan olika banker och långivare. Det finns därför ett behov av en sammanställning av både utbudet av och förutsättningar för grön finansiering av energieffektiviseringsåtgärder.

Syftet med denna förstudie har varit att förenkla för fastighetsägare av flerbostadshus att hitta passande finansiering för sina energieffektiviseringsåtgärder och att fler
sådana projekt därmed ska genomföras. Därför har en kartläggning av marknaden för gröna finansieringslösningar genomförts. Att finna en lämplig finansiering är ofta, inte minst vid kapitalbrist, en betydelsefull aspekt i fastighetsägarnas beslutsunderlag.

Målet med denna förstudie har varit att skapa en lättillgänglig sammanställning över vilka gröna finansieringslösningar för energieffektiviseringsåtgärder som finns i
dagsläget. Fokus har varit på målgruppen fastighetsägare av flerbostadshus.

Inledningsvis har en kartläggning gjorts av vilka gröna finansieringsmöjligheter, instrument, för energieffektiviseringsprojekt som i nuläget finns på marknaden. En
överblick har gjorts över vilka aktörer som hanterar dessa instrument. Därefter har vilka krav som ställs för dessa finansieringslösningar kartlagts. Uppgifterna har
därefter sammanställts i matrisform.

För att undersöka erfarenheter och lärdomar av grön finansiering har intervjuer per telefon genomförts med ett antal representanter för bank- och långivarsektorn samt
fastighetsägare. Intervjusvaren har sammanställts för att kunna delges andra fastighetsägare.

Följande frågeställningar har legat till grund för förstudien:

  • Vilka gröna finansieringslösningar finns för energieffektiviseringsåtgärder?

  • Hur ser kraven ut från banker och andra långivare för grön finansiering av energieffektiviseringsprojekt?

  • Vilka erfarenheter har finansiärer och fastighetsägare av grön finansiering? Vilka lärdomar finns kan bidra till kunskapshöjning för andra fastighetsägare?

  • Hur kan fastighetsägare av flerbostadshus få till stånd fler projektansökningar genom denna nya kunskap om grön finansiering?

  • Finns det behov av ytterligare insatser och/eller utveckling av verktyg (t.ex. databas, workshop, utbildning, lathundar, verktyg) framöver inom området för
    grön finansiering? Om ett uttalat behov finns, vilka aktörer bör engageras?

Rapporten från förstudien hittar du nedan.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad