Projektbenämning Guide energieffektiv renovering för flerbostadshus
Ansvarig Margot Bratt, WSP
Projekttid 2018
Projekthistorik -

Bakgrund/Nulägesbeskrivning

Flerbostadshus i Sverige omfattar ca 205 miljoner m2 golvarea och använde år 2016 ca 28 TWh energi för uppvärmning och tappvarmvatten. Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet och står för ca 90 % av tillförd värmeenergi. Drygt 13 TWh driftel används. Ungefär 40 % av lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Den lönsamma energieffektiviseringspotentialen för dem bedöms uppgå till ca 4,7 TWh/år, men få energiåtgärder genomförs. Ett skäl är bland annat att personer i bostadsrättsföreningar – och mindre fastighetsbolags styrelser ofta är lekmän med begränsad erfarenhet och kunskap om renoverings- och energiåtgärder.

Inom BeBo-förstudien Guide för energieffektiv renovering i flerbostadshus genomfördes under december 2017 en workshop med målgruppen för att undersöka om de har behov av en guide som underlättar energieffektiv och hållbar renovering. En guide som utvecklats för småhusägare visades som exempel och innehåll riktat till flerbostadshus diskuterades. Deltagarna var överens om att en webbaserad interaktiv guide som utgår från de egna byggnaderna med samlad information skulle förenkla genomförande av energieffektiva och hållbara renoveringsprojekt. De synpunkter som kom upp gav en tydlig bild över vilken typ av innehåll som behövs i guiden. Bland annat efterfrågas en funktion som visar månadskostnad för investering vid genomförande av åtgärder, driftkostnad före och efter åtgärd samt antal år det tar innan åtgärderna är betalda. BeBos beräkningsverktyg (LCC & PRISMO) för flerbostadshus är svåra för målgruppen att använda och tolka resultat från.

Syfte och mål

För att utreda frågan vidare initierades tre förstudier på temat. Dessa tre "delförstudier" kretsar alla kring samma huvudfråga, att skapa en guide för energieffektiv renovering av flerbostadshus. Förstudierna har dock olika syften och nedan beskrivs syftet för var och en av dessa.

  1. Syftet med förstudien (2018_08) är att ta fram en specifikation som ger förutsättningar att utveckla ett interaktivt beräkningsverktyg som är integrerat i flerbostadshusguiden. Det ska ge vägledning genom att visa de ekonomiska parametrar som målgruppen angivit att de har behov av.

  2. Syftet med förstudien (2018_09) är att ta fram en enkel mall för kombinerad underhålls- och energiplan, en specifikation över underhålls- och energiåtgärder som kan läggas in i planen, samt en kravspecifikation för upphandling av konsulter för upprättande av energi- och underhållsplaner.

  3. Syftet med förstudien (2018_10) är att ta fram en specifikation som ger förutsättningar att utveckla en interaktiv guide som ger vägledning utifrån behov av hjälp som målgruppen angav att de har behov av i förstudien. Guiden ska ha enkel navigering som är pedagogisk, användarvänlig och har en god teknisk funktionalitet.

Det övergripande målet med de tre förstudierna är att integrera resultatet av de två "första" i den resulterande specifikationen som är resultatet av den tredje (2018_10). Tanken är att använda specifikationen i ett nästkommande projekt där den utgör underlag för att handla upp ett webbföretag som utvecklar guiden. Sustainable Innovation har för avsikt att söka medel för utveckling och test av guiden för målgruppen, där beräkningsverktyget ingår.

Resultat

Förstudie (2018_08) Visualiseringsverktyg

I förstudien beskrivs hur ett visualiseringsverktyg kan utformas för att tillgodose bostadsrättsföreningars och mindre fastighetsägares behov av uppgifter om hur energi och ekonomin kan komma att påverkas vid genomförande av energieffektiviserande åtgärder. Baserat på förstudiens resultat kan beräkningar genomföras som utgör underlag för upphandling av webbleverantör.

Ta del av förstudierapporten nedan.

Förstudie (2018_09) Kombinerad underhålls- och energiplan

Förstudien beskriver hur en mall för underhålls- och energiplan kan utformas och hur den kan användas. Under arbetet har synpunkter fångats upp via bl. a möten, från bostadsrättsföreningar, Energi – och klimatrådgivare, EnergiEffektiviseringsFöretagen samt Sustend som tillhandahåller underhållsplaner till målgruppen.

Arbetet med förstudien resulterade i att en Excelbaserad mall för underhålls- och energiplan togs fram. Den kan användas i den utformning den har, och finns även (inom kort) tillgänglig på BeBo-webben under sektionen ”Verktyg”. Underhålls- och energiplanen är även tänkt att ingå som del i ”Guiden energieffektiv renovering för flerbostadshus”. Ta del av förstudierapporten och bilaga nedan.

Förstudie (2018_10) Guide energieffektiv renovering

En funktionsbeskrivning har tagits fram som beskriver hur en guide för energieffektiv renovering i flerbostadshus kan utformas. I den ingår målgruppsanalys, en specifikation över vad guiden bör innehålla som stämts av mot målgruppen, samt tekniska systemkrav och krav som bör ställas på webbföretag som anlitas. För IT-krav har en oberoende IT-konsult från Nethouse Sverige AB anlitats som gett råd och rekommendationer om lämpliga CMS (Content Management System) och systemkrav som passar för att utveckla guiden med dess tänkta funktioner.

Målet är att funktionsbeskrivningen ska kunna utgöra en bas för en kravspecifikation vid upphandling av en webbleverantör som utvecklar guiden i ett eventuellt framtida projekt.

Ta del av förstudierapporten och bilagor nedan.

Fortsatt arbete

Resultatet från de tre delprojekten som vart och ett för sig beskrivits, är tänkt att utgöra en bas för kravspecifikation vid upphandling av en webbleverantör för utveckling av den tänkta guiden. Sustainable innovation tillsammans med intresserade aktörer använde detta underlag i en ansökan om finansiering för att utveckla en sådan guide, som skickades in till E2B2 i nov 2018. Tyvärr beviljades inte denna ansökan.

Framtiden får utvisa om projektet kan genomföras i något annat upplägg framöver.

Kontaktperson Margot Bratt, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad