Projektbenämning Vinster med sänkta returtemperaturer i fjärrvärmesystem
Ansvarig Karin Lindström, WSP
Projekttid 2018
Projekthistorik -

Bakgrund/Nulägesbeskrivning

Höga returtemperaturer i en byggnads fjärrvärmesystem är en indikation på att dess värmedistribution fungerar ineffektivt. För fjärrvärmeproducenten utgör höga returtemperaturer från kunderna både ett tekniskt och ekonomiskt problem i och med att produktionsanläggningarna får sämre verkningsgrad om vattnet är för varmt. Lägre returtemperaturer från kunderna skulle också kunna öppna upp nya möjligheter för producenterna, till exempel när det gäller att ta emot lågtempererad återvunnen restvärme på fjärrvärmereturen.

En trend när det gäller prissättningen på energi är att kostnaden för effekt och distribution ökar medan den rörliga energikostnaden står för en allt mindre andel. För fjärrvärme innebär detta att man ser allt fler nya taxekonstruktioner med priskomponenter som direkt eller indirekt beror på returtemperaturen. Att sänka returtemperaturen skulle därför kunna resultera i vinster för olika aktörer. Genom åtgärder i fastigheterna som sänker returtemperaturen möjliggör taxekonstruktionen lägre driftskostnader för kunden/fastighetsägaren, även om man inte minskar den totala energianvändningen för byggnaden.

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie är att belysa tekniska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av att aktivt arbeta för att sänka returtemperaturen i byggnader med fjärrvärmesystem för fastighetsägare med flerbostadshus. Konsekvensanalysen ska besvara frågor som:

 • Finns det skillnader i returtemperatur mellan hus byggda i olika tidsperioder?
 • Finns det skillnader i returtemperatur som beror på förhållandet mellan energianvändningen för uppvärmning respektive tappvarmvatten?
 • Finns det skillnader i hur fastighetsägare arbetar med sänkning av returtemperaturen som beror på ägar- eller förvaltarform?
 • Vilken typ av informations- och utbildningsinsatser behöver utvecklas för att öka genomförandet av lönsamma åtgärder som sänker returtemperaturen i fjärrvärmesystem?

Målet för förstudien är att:

 • Belysa de ekonomiska vinsterna för fastighetsägare
 • Ta fram en enkel checklista för fastighetsägare
 • Beskriva vilka åtgärder som kan användas för att sänka returtemperaturen
 • Beskriva vilken metod som kan användas för att bedöma lönsamheten i åtgärder som sänker returtemperaturen och hur BeBo:s verktyg kan användas för detta
 • Belysa vilka likheter och skillnader som finns mellan större och mindre fastighetsägare när det gäller returtemperatur

Genomförande

Förstudien genomförs av konsulter från WSP. Svenska Bostäder bidrar med konkreta exempel, energidata och systemkännedom från sina flerbostadshus och Stockholm Exergi bidrar med energidata från flerbostadshus i deras fjärrvärmenät.

För att visa värdet av rätta åtgärder, och jämföra vad som händer vid sänkning av returtemperaturen i byggnadens system, tas fyra scenarier fram, analyseras och jämförs:

 1. Nuläge (oförändrat tillstånd)
 2. Returtemperaturen sänks med en grad, jämnt fördelat för hela fjärrvärmeanvändningen
 3. Returtemperaturen sänks med i genomsnitt en grad genom åtgärder som påverkar husets värmeförsörjning
 4. Returtemperaturen sänks med i genomsnitt en grad genom åtgärder som påverkar husets försörjning av tappvarmvatten

Resultat

Resultatet från förstudien presenteras i form av en skriftlig rapport. I slutrapporten presenteras förslag på fortsatta studier, projekt och aktiviteter som ökar kunskapen inom optimering av returtemperatur och sprider information till relevanta målgrupper. Tänkt resultat med förstudien är beskrivning av både vilka åtgärder som kan användas för att sänka returtemperaturen och vilken metod som kan användas för att bedöma lönsamheten i åtgärderna. Målet är även att ta fram en enkel checklista för fastighetsägare, för att identifiera förbättringspotential när det gäller teknik och drift. Resultatet ska belysa de ekonomiska vinsterna med att sänka returtemperaturen samt vilka likheter och skillnader som finns mellan större och mindre fastighetsägare när det gäller returtemperatur.

Kontaktperson Margot Bratt, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad