Syftet med denna förstudie har varit att ta fram och paketera information, rekommendationer och guidning kring solcellsprojekt till BRF-er som funderar på eller i färd med att investera i en solcellsanläggning. Underlaget är en guide som är inriktad på solcellsprojekt i flerbostadshus och är anpassad för att ingå i Energimyndighetens informationsplattform för solel.

Bakgrund

För bostadsrättsföreningar kan det upplevas som ett stort steg att ta ett investeringsbeslut för en solcellsanläggning och det är ibland svårt för lekmän att veta hur ett solcellsprojekt ska startas och genomföras. Vid ett solcellsprojekt finns det flera aspekter som är viktiga att ta hänsyn till och därför kan det vara fördelaktigt att ha en vägledande guide som stöd. Detta projekt är en fortsättning på förstudien Solcellsinstallation i flerbostadshus – en vägledning från start till mål som togs fram inom BeBo under år 2017. I den förstudien identifierades ett behov av vägledning och rekommendationer för bostadsrättsföreningar som vill installera solceller samt vilka punkter som bör tas upp i en guide.

Syfte och mål

Syftet har varit att ta fram och paketera information, rekommendationer och guidning kring solcellsprojekt till BRF-er och personer som exempelvis har låg teknisk kunskap och är ovana vid att göra större upphandlingar. Guiden är inriktad på solcellsprojekt i flerbostadshus och ska ge svar på de vanligaste frågorna och kanske missuppfattningar om solcellsanläggningar, för att den som driver frågan ska kunna argumentera för ett investeringsbeslut.

Målet har varit att sammanställa, formulera och paketera information och stöd kring solcellsinstallationer och genomförandet av ett solcellsprojekt till en mottagare som kan ha begränsade tekniska kunskaper. I den inledande förstudien identifierades vilka frågeställningar och svårigheter som kan uppkomma i en bostadsrättsförening i samband med en solcellsinstallation. Dessa användes sedan som grund för att bestämma vilka områden som bör ingå i en guide kring solcellsprojekt för bostadsrättsföreningar. Följande områden ligger i fokus i guiden:

  • Stöd vid idé och uppstart
  • Byggnadens förutsättningar för solceller
  • Dimensionering av solcellsanläggningen
  • Upphandla leverantörer
  • Installation och drift
  • Stödsystem och regler
  • Ekonomiska aspekter och kalkyler
  • Nytta och mervärde
  • Kommunikation med de boende
  • Goda exempel

Guiden inkluderar tekniska och ekonomiska aspekter samt även tar upp frågan om att kunna motivera medlemmar i bostadsrättsföreningar att ta beslut om investering. Guiden ska därför innehålla mall för motion till styrelsen samt en presentation som kan användas av styrelsen eller enskild medlem, som vill ge motiverande beslutsunderlag till medlemmarna i sin bostadsrättsförening om att gå vidare med installation av solcellsanläggning.

Genomförande

Genomförandet av guiden för BRF-er har gjorts genom ett samarbete mellan WSP, Solkompaniet, HSB Riksförbund och Stockholmsregionens Energikontor, vilka samtliga är aktörer som ofta ingår i solcellsprojekt. Denna sammansättning av kompetens och aktörer har gett underlaget ett brett perspektiv, vilket ger plats för att belysa så många frågeställningar som möjligt.

Guiden innehåller goda exempel i form av tips, råd och erfarenheter från BRF-er som har genomfört solcellsinstallationer. Detta har åstadkommits genom att de deltagande aktörerna genomför intervjuer med utvalda BRF-er, så kallade ”testpiloter”. Dessa testpiloter har testat guiden och mallarna och har återkopplat med synpunkter för revidering.

Resultat

Guiden är en skrift anpassad för Energimyndighetens informationsportal för solel, Solelportalen. Innehållet riktat mot bostadsrättsföreningar kommer publiceras i portalen i början av 2019. Guiden innehåller information enligt vad som beskrivs i avsnittet ”Syfte och mål” ovan och även mallar för användning vid interna beslut. I guiden finns även länkar till kompletterande information. Arbetet har resulterat i en guide kring solcellsprojekt för BRF-er som kan användas som handbok och stöd inför och under genomförande av ett solcellsprojekt.

Ta del av rapporten och material från redovisningen nedan: