Projektbenämning Tilläggsutredning Tillgodoräkna solel i BBR 25
Ansvarig Margot Bratt, WSP
Kontakt margot.bratt@wsp.com
Projekttid Förstudie 2018_03 okt-dec 2018
Projekthistorik Förstudie 2017_05 Tillgodoräkna solel i BBR med NNE krav för flerbostadshus och småhus

Enligt BBR 25 räknas inte solel in i köpt energi för byggnader. Däremot kan egenanvändning av solel tillgodoräknas för att förbättra energiprestandan. Dock finns inga tydliga anvisningar i BBR hur beräkningen ska genomföras. En förstudie har gjorts inom BeBo med syfte att reda ut när – och hur mycket solel som får tillgodoräknas samt hur tillvägagångssätt för att beräkna och verifiera tillgodoräknad solel kan ske. Resultatet visar att det finns behov av förtydliganden i BBR för upplösning av beräkningsresultat samt riktlinjer och rekommendationer hur de ska genomföras. För lokaler ska byggnadens energianvändning enligt BBR fastställas genom dynamisk energiberäkning med beräkningssteg på högst en timme. För småhus och flerbostadshus accepterar BBR däremot beräkningar på månadsbasis, vilket ger ett mindre korrekt resultat jämfört med beräkning med timvärden. Vidare finns behov av vägledning för hur beräkning av tillgodoräknandet bör utföras för att säkerställa att beräkningar görs på samma sätt oavsett vem som räknar. I dagsläget är det oftast inte svårt för nya byggnader att uppfylla BBR:s energikrav, men kravnivåerna kommer att skärpas i nästa version av BBR. Då kan behovet av egenanvänd el som kan tillgodoräknas komma att öka för att kunna uppfylla BBR-kravet, vilket ger ett ökat behov av en branschgemensam metod för beräkning.

Branschgemensam metod för beräkning av nyckeltal för att tillgodoräkna solel i BBR
Tilläggsutredningen har bestått i att ta fram förslag till metod för beräkning av nyckeltal för tillgodoräknad egenanvändning. Därefter har aktörer som arbetar med energi- och solelberäkningar, - krav – och verifiering av energiprestanda för BBR samt entreprenörer, fastighetsbolag och intresseorganisationer kontaktats för diskussion.

Samtliga aktörer är överens om att det behövs en branschgemensam metod för beräkning av egenanvänd solel, så att alla räknar på samma sätt. Behov av att kunna verifiera krav vid tillgodoräknande av solel finns för att uppnå energikrav vid BBR, men behovet är också stort för:

  • Byggnader som miljöcertifieras enligt exempelvis Miljöbyggnad, Svanen, Skanskas Gröna kartan, Miljöanpassat byggande
  • I kommuner som ställer högre energikrav än BBR. Exempelvis är krav för nybyggnation i Stockholms stad 55 kWh per m2 Atemp, år

De förslag till nyckeltal och vägledning som tagits fram anses kunna underlätta och effektivisera beräkningar för egenanvändning av solel. De kan även användas av beställare för att lägga in i sina beräkningsanvisningar för konsulter som anlitas. Boverket får ett förtydligande tillägg till BBR - reglerna och en bättre kvalitetssäkring på att tillgodoräknandet av solel sker på samma sätt. Nyckeltal och vägledning kan också utgöra del i de mätanvisningar för tillgodoräknande av solel som är på gång att tas fram inom Sveby.

Underlag för ansökan till E2B2 alternativt SBUF om utveckling av nyckeltal och vägledning
Utifrån diskussion och förankring med aktörer i branschen har ett förslag till ansökan om projekt beskrivits med syfte att utveckla nyckeltalen och ta fram en vägledning för beräkning.

Förstudien presenterades på BeBos seminarium Aktuellt inom Solel i Stockholm den 11:e december 2018. Se presentation nedan.

Kontaktperson Margot Bratt, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad