Projektbenämning Behov av insatser inom fördjupningsområde lönsamhet
Ansvarig Emma Karlsson
Projekttid 2018
Projekthistorik -

Bakgrund/Nulägesbeskrivning

Den allmänna kunskapen om hur lönsamheten i energieffektiviseringsåtgärder på ett korrekt sätt kan beräknas, är fortfarande relativt låg. Inom BeBo har lönsamhetsfrågorna varit i fokus under en längre tid, med utvecklandet av BeBos lönsamhetskalkyl och verktyget PRISMO, genomförande av räknestugor, forskningsprojektet om affärsmässighet och bärighet i långtgående energieffektiviseringsprojekt samt diverse förstudier. För att nå ut bredare är det viktigt att veta att det som är framtaget ligger i linje med de behov som branschen har. Det är viktigt att skapa en dialog mellan olika parter för att väva ihop vilka behov som finns hos olika funktioner hos fastighetsägaren, med den kunskap som finns inom akademin, och de möjligheter till spridning och implementering som samhället i övrigt kan erbjuda.

Syfte och mål

Denna förstudie syftar till att öka den allmänna kunskapen om lönsamhetskalkylering och genom det bidra till att fler fastighetsägare blir bättre på att kunna påvisa lönsamhet i energieffektiviseringsprojekt och därmed genomför fler energieffektiviserande åtgärder.

Målet med förstudien är att komma fram till vilka aktiviteter som kan göras framöver för att vidareutveckla och nå ut bredare med den kunskap som finns inom BeBo.

Genomförande

Förstudien är tänkt som en första del i ett upplägg som på sikt leder till ett större genomförandeprojekt med aktiviteter som ökar implementeringen av den kunskap som är framtagen inom BeBo (och andra relevanta aktörer). Genomförandet bestod av strukturerade telefonintervjuer med identifierade nyckelpersoner inom området. Intervjufrågorna bestod främst av öppna frågor, detta för att skapa förutsättningar för kreativitet och utvecklingsidéer. Telefonintervjuer har utförts under hösten 2018 med ett urval av aktörer (fastighetsbolag, myndigheter, akademin, branschorganisationer, banker och kursledare för lönsamhetsutbildningar) som på något sätt arbetar med lönsamhetskalkylering i energieffektiviseringsprojekt.

Resultat

Majoriteten av de intervjuade personerna ställer sig bakom formuleringen i förstudiens syfte, dvs att fler energieffektiviseringsåtgärder skulle genomföras om kunskapen om lönsamhetskalkylering i branschen var större. Intervjudeltagarna upplever kunskapsgap inom bland annat kommunikation och samverkan samt vad gäller förståelsen för varandras kompetenser. Framtida kunskapshöjande satsningar bör fokusera på att skapa möjligheter till samverkan och samarbete genom att bjuda in tekniker, ekonomer, projektledare, förvaltare och företagsledning till gemensamma utbildningar.

Enligt intervjusvaren är en viktig anledning till att energieffektiviseringsåtgärder inte genomförs, förutom kunskapsgapet, att åtgärderna faktiskt inte är lönsamma. Dels eftersom marknadssituationen idag innebär höga priser på åtgärdsarbetet, men även eftersom energi är förhållandevis ”billigt” i Sverige i dagsläget.

De insatser som bedömdes som mest relevanta att genomföra framöver, både av intervjudeltagarna och deltagare på BeBo medlemsmöte, handlar alla om att vidareutveckla och nå ut bredare med den kunskap som finns inom BeBo idag:

  • Sammanställning av lättillgängliga ”goda exempel” på hur andra gjort
  • Enstaka seminarium/workshops och kortare räknestugor
  • Förtydliganden i handböcker eller skrivna vägledningar tillgängliga på internet
  • Instruktionsfilmer som fastighetsägare enkelt kan hitta på internet
  • Kartläggning av utbud och förutsättningar för ”grön” finansiering

De utbildningsförslag som ansågs som mest relevanta som skulle kunna arrangeras inom någon annans verksamhet är företagsanpassade kurser som kan köpas in på begäran, klassrumsutbildning 1-2 dagar och instruktionsfilmer som läggs upp på internet. De aktörer som anses som mest lämpliga för att genomföra kunskapshöjande insatser är branschorganisationer eller myndighetsfinansierade initiativ. För att nå ut bredare även till icke BeBo-medlemmar föreslås att aktiviteter kommuniceras i samarbete med andra branschorganisationer. BeBo rekommenderas framöver undersöka samarbetsmöjligheter inom lönsamhetsområdet med akademin, Upphandlingsmyndigheten och Hyresgästföreningen.

Följ även vad som händer inom Fördjupningsområde Lönsamhet.

Ta del av förstudierapporten och bilaga nedan.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad