Projektbenämning Vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl - Förstudie
Ansvarig Sara Espert, WSP
Projekttid 2018

Bakgrund

I BeBo-förstudien Indata i lönsamhetskalkyler –hantering av risk och osäkerhet identifierades att det emellanåt saknas riktlinjer för indata på ett samlat och lättillgängligt ställe. Förstudien rekommenderade en vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl i form av riktlinjer för indata och en mer heltäckande känslighetsanalys. Det framkom också i förstudien att det råder förvirring kring innebörden och betydelsen i de lönsamhetstermer som används inom BeBo och Belok. Problematiken kring lönsamhetstermer och indata i lönsamhetskalkyler har även lyfts från fastighetsägare inom analysen av Halvera Mera 1-3 och i diskussionen inom förstudien Kostnadsbesparing vid energieffektivisering i förhållande till differentierade el- och fjärrvärmepriser.

Syftet med denna förstudie är en vidareutveckling av verktyget BeBos lönsamhetskalkyl för att användaren av kalkylen enklare ska kunna skatta, hantera och bedöma osäker indata. Inom förstudien utreder BeBo och Belok gemensamt vilka likheter och skillnader som finns inom den lönsamhetsterminologi som används samt om det är möjligt att harmonisera ord, begrepp och termer inom området lönsamhet.

”Väl valda indata leder till att lönsamma energieffektiviseringar genomförs”

Målet med förstudien är att fastighetsägare som använder BeBos lönsamhetskalkyl ska känna sig säkrare vid val av indata samt mer medvetna om vilken indata som är känslig. Målet är också att öka förståelsen för lönsamhetstermernas innebörd och varför de skiljer sig åt inom BeBo och Belok. En ökad förståelse för termernas betydelse och eventuella skillnader leder till att lönsamhetskalkylernas resultat tolkas på ett korrekt sätt och att osäkerheten i indata såväl som kalkylernas resultat minskar.

Genomförande

Genomförandet sker i olika former och aktiviteter där några genomförs gemensamt med Belok. Utvecklingsarbetet sker huvudsakligen direkt i Excel-verktyget BeBos lönsamhetskalkyl.

  1. Vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl. Utvecklingen sker direkt i Excel-verktyget BeBos lönsamhetskalkyl. Genomförandet består inledningsvis av att riktlinjer skrivs in till respektive indata i BeBos lönsamhetskalkyl. Därefter vidareutvecklas känslighetsanalysen i BeBos lönsamhetskalkyl. Nya möjligheter att presentera lönsamhetskalkylens resultat på utreds även och implementeras i kalkylen.

  2. Lönsamhetsterminologi BeBo – Belok. BeBo och Belok utreder gemensamt vilka likheter och skillnader som finns inom den lönsamhetsterminologi som används samt om det är möjligt att harmonisera ord, begrepp och termer inom området lönsamhet.

  3. Inhämta synpunkter från medlemsföretagen. Synpunkter och utvecklingsidéer inhämtas genom telefonintervjuer från energiansvariga och ekonomer hos BeBo och Beloks medlemsföretag.

  4. Ny version av manual. Resultatet från förstudien samt information om hur PRISMO-verktyget kan användas tillsammans med lönsamhetskalkylen arbetas in i BeBos lönsamhetskalkyls manual och en ny version av manualen tas fram.

  5. Instruktionsfilm. En enkel instruktionsfilm som visar hur en använder BeBos lönsamhetskalkyl steg för steg tas fram.

Resultat

Förutsättningarna är olika vid energirenovering i lokalfastigheter respektive bostäder. Detta avspeglas i arbetssätt och val av metod för lönsamhetsberäkning. Belok använder internräntemetoden och BeBo använder nuvärdesmetoden. Både Belok och BeBo har som huvudmål att bidra till energibesparing i stor skala, vilket i praktiken innebär att fastighetsägare måste finna energibesparingarna ekonomiskt bärkraftiga.

Nuvärdes- och internräntemetoden utgår från samma ekonomiska grundprinciper och innehåller samma ekonomiska grundtermer. Förstudien visar att de ekonomiska termer som används av nätverken skiljer sig åt endast marginellt. Den enda ekonomiska term som har identifierats att skilja sig åt, fast som har samma betydelse, är kalkyltid och kalkylperiod.

Det som skiljer sig åt är däremot andra begrepp som förekommer i lönsamhetsberäkningar och vilka indata som ska användas i lönsamhetskalkyler. Ett sådant exempel är referensfall och basfall. Även vilken kalkylränta som ska användas i lönsamhetskalkylen och hur ett åtgärdspaket tas fram skiljer sig åt inom BeBo och Belok.

En harmonisering av termer, baserat på den existerande marginella skillnad som finns, rekommenderas inte eftersom metoderna använder samma ekonomiska grundtermer i lönsamhetsberäkningar. För att undvika förvirring kring vad som menas med olika indata i lönsamhetskalkylerna rekommenderas BeBo och Belok att:

  • Hänvisa medlemmarna till kalkylens manual/lathund, denna rapport samt till avsnittet ekonomiska grunder för lågenergibyggnader i Energilyftet när frågor kring indata, olika begrepp och lönsamhetstermer uppstår.
  • Vid vidareutveckling av verktygen inkludera en del metodiska förklaringar direkt i verktygen så att användaren snabbt kan förstå innebörden av en term utan att behöva leta upp den i tillhörande manual/lathund.

Vid genomförda intervjuer framkom att effektfrågan är komplex och att det finns behov för rådgivning kring hur effektfrågan ska hanteras både hos BeBos och Beloks medlemmar. Gemensamma frågeställningar som berör komplexa energiprismodeller borde utredas tillsammans eller åtminstone med båda nätverken i åtanke för att få en så bred spridning som möjligt.

Intervjuade BeBo medlemmar lyfte också fram frågor kring termer, indata och resultatredovisning som förekommer i BeBos lönsamhetskalkyl. En vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl har utförts inom förstudien främst med syftet att användaren av kalkylen enklare ska kunna hantera känslig indata i kalkylskedet. Bl.a. har följande utvecklats; känslighetsanalysen har utökats med fler indataparametrar, riktlinjer för skattning av indata har förts in i kalkylen och kalkylresultatet presenteras i ett nytt diagram där NPV och kassaflödenas storleksordning framgår. En kort instruktionsfilm för BeBos lönsamhetskalkyl har tagits fram vilken guidar användaren steg för steg genom lönsamhetskalkylen.

Ladda ner den nya versionen av BeBos lönsamhetskalkyl i Excel, tillhörande manual och instruktionsfilm

Följ även vad som händer inom Fördjupningsområde Lönsamhet

Ta del av rapporten nedan:

Kontaktperson Sara Espert, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad