Gå till innehållet

Känslighetsanalys av indata i lönsamhetskalkyler - Förstudie

Syftet med förstudien är att underlätta för fastighetsägare gällande vilken indata de ska använda i lönsamhetskalkyler för energieffektiviseringsåtgärder.

Projektbenämning Känslighetsanalys av indata i lönsamhetskalkyler - Förstudie
Ansvarig Sara Olsson, WSP
Kontakt sara.olsson@wspgroup.se
Projekttid 2017

Syftet med förstudien är att underlätta för fastighetsägare gällande vilken indata de ska använda i lönsamhetskalkyler för energieffektiviseringsåtgärder. Förstudien kommer även att belysa vilka konsekvenserna kan bli för fastighetsägare som över-/ underskattar indata (ex. energipris, kalkylränta etc.) i lönsamhetskalkyler.

Kunskapsläget avseende indata i lönsamhetskalkyler

Målet med förstudien är att förenkla för fastighetsägare att avgöra vilka indata som är rimliga respektive känsliga i lönsamhetskalkyler för energieffektiviseringsåtgärder. Förstudien avser att öka förståelsen för sambandet mellan indata och investeringskonsekvenser. Väl valda indata och en ökad förståelse för dess känslighet medför i förlängningen att långsiktigt lönsamma energiinvesteringar genomförs. Om kunskapsnivån visar sig vara låg undersöks vilken typ av stöddokument och kunskapshöjande insatser som fastighetsägarna har behov av.

Med en ökad insikt i indatavariablerna i lönsamhetskalkyler kan användandet av livscykelkostnadsanalyser öka bland fastighetsägare. Resultatet i en lönsamhetskalkyl innehåller alltid en viss osäkerhet eftersom de ekonomiska variablerna baseras på risker och en prognos över hur framtiden skall utvecklas. Denna osäkerhet kan minskas om känsliga indatavariabler identifieras och risker beaktas vid investeringsbedömningar. Förstudien avser att ge förståelse för vilken indata som är känsliga och hur de olika parametrarna påverkar lönsamhetskalkylens utfall.

Resultatet av förstudien förväntas ge underlag för framtida projekt inom området.

Sammanfattning av genomförd förstudie

Det kan upplevas svårt för fastighetsägare att bedöma rimligheten i lönsamhetskalkylers indata och resultat. Denna förstudie har genom en enkätundersökning kartlagt kunskapsnivån men även vilka svårigheter som BeBos medlemmar upplever vid skattning av indata. Enkätsvaren lyfter bland annat fram att 50 % av medlemsföretagen som svarade på enkäten ställer högre krav på sina investeringar än vad som borde vara ekonomiskt nödvändigt, att använda kalkylperioder emellanåt är i kortaste laget för att eftersträva långsiktig lönsamhet och att flera av de studerade medlemsföretagen uttrycker att de önskar fördjupad kunskap inom lönsamhetskalkylering och -bedömning.

I enkätsvaren samt en omvärldsanalys framkom att det ibland saknas riktlinjer för indata både inom företaget men också på ett samlat och lättillgängligt ställe från myndigheter och branschorganisationer.

De tre studerade kalkylexemplen visar att i långsiktiga lönsamhetskalkyler utgör energikostnaden ofta en stor del av den energibesparande åtgärdens totala livscykelkostnad. I långsiktiga lönsamhetskalkyler för energiåtgärder bör därför bl.a. de indata som är sammankopplade med energikostnaden dvs. kalkylränta, energipris, energiprisutveckling, energibesparing och kalkylperiod varieras i känslighetsanalysen.

Konsekvenser vid över-/ underskattning av olika indatavariabler redogörs översiktligt i förstudien. Värderingen av indata och beslutsprocessen inför kalkylen är viktig för att minska att beteendevetenskapliga snedvridningar görs vid skattning av indata. Om försiktighetsprincipen jämt tillämpas under en längre tid i ett fastighetsbolag kan konsekvensen bli att energieffektiviseringsmål inte kan uppnås. Tillämpas ”lycko-kalkyler” under en längre tid kan konsekvensen bli att felinvesteringar görs med ekonomiska förluster som följd och att stora mängder kapital binds upp för lång tid framöver. I förstudien beskrivs några verktyg för att hantera osäker indata bl.a. genom olika typer av känslighetsanalyser och en checklista.

Baserat på kunskapsläget, utifrån enkätsvaren och vilka investeringskonsekvenserna kan bli rekommenderas en kunskapshöjande insats i form av workshops inom fokusområdet lönsamhet samt att BeBos lönsamhetskalkyl vidareutvecklas.

Läs mer i förstudierapporten:

Följ även vad som händer inom Fördjupningsområde Lönsamhet.

Kontaktperson Sara Espert, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad