Projektbenämning Kartläggning av möjligheter för grön finansiering av energieffektiviseringsåtgärder - Förstudie
Ansvarig Saga Ekelin
Projekttid 2019

Förslaget att kartlägga utbud och möjligheter för grön finansiering av energieffektiviseringsåtgärder för fastighetsägare av flerbostadshus lyftes på BeBos medlemsmöte den 15 november 2018.

Den senaste tiden har det tillkommit fler aktörer på marknaden som erbjuder grön finansiering för energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus. Gröna lån och gröna obligationer innehåller ofta krav på att investeringen ska bidra till miljöförbättrande åtgärder. Kraven bygger på förutbestämda förutsättningar vilka kan skilja sig åt mellan olika banker och långivare. Det finns därför ett behov av en sammanställning av både utbudet av och förutsättningar för grön finansiering av energieffektiviseringsåtgärder.

Syftet med förstudien är att fastighetsbolag enkelt ska hitta en passande finansieringslösning. Målet är att ta fram en lättillgänglig sammanställning av gröna finansieringslösningar för energieffektiviseringsåtgärder. Med hjälp av denna underlättas för fastighetsägare att hitta passande finansieringslösningar för sina energieffektiviseringsprojekt, vilket medför att fler lönsamma energieffektiviseringsåtgärder kan genomföras.

Genomförandet består inledningsvis av en kartläggning av vilka gröna finansieringsmöjligheter som finns på marknaden. En sammanställning görs av de finansieringslösningar som lämpar sig för energieffektiviseringsprojekt. Därefter kartläggs finansieringskraven för de finansieringslösningar som identifierats som relevanta.

För att lyfta erfarenheter och lärdomar av grön finansiering intervjuas per telefon ett mindre urval representanter från bank- och långivarsektorn samt fastighetsägare. Lärdomar och erfarenheter sammanställs för spridning till andra fastighetsägare.

Följande frågeställningar ligger till grund för förstudien:

  • Vilka gröna finansieringslösningar finns för energieffektiviseringsåtgärder?

  • Hur ser finansieringskraven ut från banker och långivare för grön finansiering av energieffektiviseringsprojekt?

  • Vilka erfarenheter har finansiärer och fastighetsägare av grön finansiering? Vilka lärdomar finns för spridning till andra fastighetsägare?

  • Hur kan fastighetsägare av flerbostadshus få till stånd fler projektansökningar genom denna nya kunskap om grön finansiering?

  • Finns det behov av ytterligare insatser och/eller utveckling av verktyg (ex. databas, workshop, utbildning, lathundar, verktyg) framöver inom området för grön finansiering? Om ett uttalat behov finns, vilka aktörer bör engageras?

Vill du bidra med dina erfarenheter av Grön finansiering?

Kontakta projektledaren via länken nedan.