Ägare/Verksamhet/Kontakt BRF Klubbåsen
Projektdatum 2013 - 2017
Etappfaser Förstudie, Renovering, Uppföljning

Brf Klubbåsens byggnad på Klubbacken 25 byggdes år 1944 som punkthus och består av 23 lägenheter på 5 våningar. Total uppvärmd yta, inkl. vindsförråd, källare och tvättstuga uppgår till 1400 kvm. På 1990-talet byttes värmesystemet till fjärrvärme och ett nytt vatten- och avloppssystem installerades. År 2010 installerades en utetemperaturkompenserad frånluftsfläkt. Brf Klubbåsen hade identifierat ett behov av att förbättra inneklimatet, framförallt pga. dragiga fönster och balkongdörrar. De önskade också se över möjligheter att byta bort fjärrvärmen mot någon annan värmekälla.

Under förstudien bekräftades behovet av att åtgärda fönster och balkongdörrar, då det även förekommer fuktgenomträngning vid slagregn som orsakar fuktpåverkan på golv och fönsterbrädor. Fönsterbyte utreddes därför, samt tilläggsisolering av fasaden. För värmesystemet utreddes tre olika alternativ: FTX, frånluftsvärmepump (FVP) och bergvärme (BVP). Nedan ses en sammanställning av energibesparing, investeringskostnad och lönsamhet för respektive åtgärd och åtgärdspaket.

Energibesparing
(kWh/m2år)

Investeringskostnad
(kr)

Nuvärde
(kr)

Fönsterbyte

13

881 000

-658 000

Fasadisolering,
150 mm

23

1 450 000

-1 040 000

Frånluftsvärmepump
(FVP)

27

1 058 000

- 644 000

FTX-ventilation

33

1 909 000

-1 334 000

Bergvärmepump
(BVP)

79

669 000

357 000

Paket 1 – FVP

62

3 455 000

-2 418 000

Paket 2 - FTX

68

4 306 000

-3 038 000

Paket 3 – BVP

84

3 397 000

-1 863 000

Endast byte till bergvärmepump bedömdes av brf Klubbåsen vara lönsamt att genomföra. Brf Klubbåsen valde därför att av de studerade åtgärderna enbart gå vidare med denna, samtidigt som andra åtgärder lades till i genomförandet. ”Att förbättra gamla hus är ingen precisionsvetenskap” säger brf Klubbåsens f d ordförande Sigbritt Nordlund. ”Den konkreta rådgivningen på plats måste skötas av praktiskt yrkesfolk med kännedom om produkter på marknaden och som kan bedöma vilka åtgärder som passar för aktuellt hus, även ekonomiskt.”

År 2013 monterades isolerglas invändigt på befintliga fönster. Under våren 2014 genomfördes tätningsarbeten på fönster och fasad, gamla spaltventiler byttes ut och den gamla eldningsskorstenen tätades. I maj 2014 installerades en bergvärmepump, med elpanna som spets. För att öka effektiviteten på bergvärmepumpen och undvika injustering av radiatorer så installerades radiatorfläktar och digitala termostater i februari 2014. Senare kopplades dessa upp mot internet för maximal individuell styrning.

I början av 2015 genomfördes ett mindre delprojekt där Brf Klubbåsen fick möjlighet att göra en kortare utvärdering av de åtgärder som genomförts. I samband med detta valde föreningen också att titta på möjligheten att komplettera med att montera solceller på taken. Under våren 2015 installerades 235 kvm solceller, med en toppeffekt på 40 kWp och en beräknad årsenergiproduktion på 32 MWh. Denna togs i drift förts i oktober pga. bygglovskrångel. Under hösten 2016 uppgraderades tvättstuge-utrustningen och det genomfördes en komplettering av friskluftsintag pga. undertryck i huset.

Investeringskostnad för samtliga åtgärder, förutom tvättstugan, blev 2 100 000 kr, inklusive moms och det statliga investeringsstödet för solcellerna. Energianvändningen har minskats från 157 kWh/m2år före åtgärderna, år 2012, till 52 kWh/m2år efter genomförda åtgärder, år 2016. Det motsvarar en minskning av köpt energi med 67 %.

Den största minskningen kan härledas till minskat energibehov till uppvärmning. Före åtgärderna användes ca 150 kWh/m2år fjärrvärme. Efter åtgärderna har detta minskat till 51,8 kWh/m2år el till bergvärmepumpen, vilken med en COP på 2,0-3,0 täcker värmebehovet. Fastighetselbehovet täcks av de installerade solcellerna, med ett överskott på ca 9 000 kWh. I dagsläget nyttjas inte denna energi, utan överskottet matas ut på elnätet.

Det ekonomiska utfallet för renoveringen visar på ett positivt resultat, med ett nuvärde på 2 900 kkr och en internränta på 9,9%. Brf Klubbåsen har även märkt av ett bättre inomhusklimat, med mindre drag, högre temperatur inomhus samt avhjälpt problem med fuktgenomträngning.

Brf Klubbåsen genomförde sin förstudie (Etapp 1 av metoden Rekorderlig Renovering) i samband med den första utlysningen av Halvera Mera, under 2012-2013. Fastighetsägarna som deltog i denna och den efterföljande omgången av kampanjen 2014, erbjöds under 2016 stöd för att dokumentera sitt arbete under genomförande (Etapp 2) och uppföljning (Etapp 3) av de i förstudien utredda åtgärderna. Brf Klubbåsen är en av de fem fastighetsägare som medverkar i det projektet, Halvera Mera Etapp 2 & 3, som förväntas slutrapporteras 2020.

Rapport för BRF Klubbåsens arbete inom Rekorderlig Renovering etapp 1-3 finns nedan.