Bakgrund och syfte

De senaste tio åren har antalet bergvärmepumpar i svenska fastigheter ökat dramatiskt. Bergvärmepumpar används vanligen för att ersätta uttjänta och kostsamma oljepannor. Kunskapen om bergvärmepumpars verkliga lönsamhet är dock bristfällig och tyvärr görs investeringsbesluten ofta med grova uppskattningar som underlag.

Fastighetsbranschen saknar idag en tydlig definition och gränsdragning av vad som inkluderas i drift av värmepumpar. För att undvika missförstånd och möjliggöra riktiga totalkostnadsberäkningar är det viktigt att klart skilja på åtgången av el för värmepumpsaggregatet, drivel för kringutrustning och el för spets.

Projektet syftar till att skapa en bättre och mer detaljerad kunskap om årsvärmefaktor, energitäckning och installerad effekt för bergvärmepumpsinstallationer i drift. Projektet ska ge förbättrat beslutsunderlag till fastighetsägare vid kalkylering och upphandling av bergvärmepumpar. Vidare syftar projektet till att skapa indata för en framtida referensdatabas eller annan större sammanställning av anläggningar och installationer, som kan nyttjas som underlag för alternativkostnadsjämförelser och benchmarking mellan olika uppvärmningsalternativ på den svenska fastighetsmarknaden.

Genomförande

Urvalet av byggnader togs fram genom att Fastighetsägarna Stockholm och SABO i augusti 2006 skickade ut en enkät till ett större antal fastighetsägare som har bergvärmepump. Fastighetsägare som i första hand bedömdes intressanta för fortsatta studier var de som har mätare installerad för levererad värmemängd samt möjlighet att separera tillförd energi till värmepump och spetsproduktion. Av de fastighetsägare som svarade bedömdes ett 30-tal intressanta att gå vidare med. Utifrån ca 60 inkomna svar valdes 14 fastigheter ut till vilka en mer detaljerad enkät skickades ut under sommaren 2007. Historiska mätdata samlades in och analyserades för att uppskatta årsvärmefaktor för värmepump, behov av el för kringutrustning samt årlig energitäckning med värmepump. Parametrar i fastighet och anläggning (installationer, installerade effekter, dimensionerande temperaturer för värmesystemet, inställd tappvarmvattentemperatur etc) som kan ha relevans för att tolka resultatet, har samlats in och redovisas i denna rapport. I något fall har besök på plats genomförts för att kvalitetssäkra underlaget. Resultaten har sammanställts och analyserats i samråd med en styrgrupp.

Resultat och erfarenheter

Kortfattat kan resultaten beskrivas i följande punkter:

  • Många av anläggningarna saknar fullständiga mätdata varför dessa behövt kompletterats med teoretiska uppskattningar.
  • Osäkerheter finns i mätdatakvalitet och vad som inkluderas i redovisad elförbrukning varför redovisade resultat får ses som indikativa.
  • Typiska nyckeltal från verklig drift är värmefaktor 3.0, energitäckningsgrad 82 %, investering 14 000 kr/kW VP-effekt, förhållande energibehov/värmepumpseffekt 4270 timmar/år och förhållande energibehov/totalt installerad effekt 1530 timmar/år.
  • Uppgifter om investeringskostnader ska ses som uppskattningar då det endast finns ett fåtal säkra iakttagelser med stor spridning.
  • Nyckeltal från praktisk drift visar i de flesta fall på sämre prestanda än vid teoretiska beräkningar. Bilden är dock inte entydig, och i flera fall har uppmätt prestanda överträffat beräknade värden.

Rapporten avslutas med förslag till fördjupade studier med mätningar samt förslag till minimal instrumentering, mätning och uppföljning på större bergvärmepumpar.


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.