Behovsstyrd ventilation i nyproduktion

Projektet har sitt ursprung i en tidigare tekniktävling som drevs av Energimyndigheten och Stockholms stad (LIP kansliet) 1998-2000. System för behovsstyrd ventilation installerades i tre provlägenheter 2000-2001 och i ett provhus 2001-2003. Därefter har systemet utvärderats och dokumenterats.

Mål och syfte

Syftet med tekniktävlingen var att med hjälp av styrning av ventilationsluftflödet, via luftfuktighet, CO2, närvaro – frånvaro och matos, kunna minska ventilationen under de tider då ingen vistades i lägenheterna. Därigenom beräknades energianvändningen för ventilation kunna minskas med ca 20 procent, jämfört med om kontinuerligt normluftflöde upprätthållits över dygnets alla timmar.

Genomförande

Systemet för behovsstyrning installerades i ett av JMs hus på Lilla Essingen, Stockholm, och har utvärderats under en provperiod. Resultaten har dokumenterats i rapporten.

Resultat och erfarenheter

Erfarenheterna från provhuset visar att ventilationssystemet inte har gått att justera in tillfredställande vad avser storleken på luftflödet vid driftfallet lägsta ventilation (ingen hemma) och forcerad ventilation. Detta berodde på brister i utformningen av ventilationssystemet i provhuset, som bl.a. var orsakad av att anpassningen av tävlingsförslaget till normal byggproduktion och de boendes önskemål inte helt hade lyckats. Dessutom har styrningen av luftflödet och fuktstyrningen inte blivit tillräckligt tillförlitlig. Det har inneburit att behovsstyrningen av ventilation endast fungerat under kortare perioder på tillfredställande sätt samtidigt i alla lägenheterna. Bristerna har medfört att det inte gått att dokumentera någon energibesparing. Trots bristerna har boendeenkäter visat att de boende i stort sett varit nöjda med systemets funktion och luftkvalitet. Det finns däremot en berättigad oro från de boende om hur den framtida driften av systemet ska ske när den övertas av bostadsrättsföreningen.
Projektet visar att det krävs ytterligare branschgemensam utveckling för att få fram tillräckligt bra system och komponenter för behovsstyrning av ventilationen i flerbostadshus. Tekniken finns men systemet måste förbättras ytterligare innan det kan införas generellt.


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad