Medlemsmötet inleddes som vanligt med en halvdag av möten. Tomas Berggren från Energimyndigheten informerade om status i de pågående regeringsuppdragen angående EPBD och EED, där en del lagförändringar är att vänta som kommer att träda i kraft under 2020. Remisser väntas inom kort, och ämnet föreslås tas upp igen vid nästa medlemsmöte i september då de slutliga formuleringarna antas finnas ute för diskussion.

Samma dag som medlemsmötet öppnade E2B2 sin tredje utlysning inom den andra programperioden (2018-2021), vilket Anna Land från IQ Samhällsbyggnad informerade om. Under föregående programperiod (2013-2018) beviljades ca 80 projekt med över 200 medfinansiärer, med många för BeBo-medlemmarna högrelevanta projektresultat. Både från IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten (som finansierar utlysningen) finns ett uttalat önskemål om att få in fler projekt med näringslivets inblandning där de projektuppslag som är på gång från BeBo är väldigt välkomna.

Göran Werner och Emma Karlsson informerade om status i BeBo-arbetet. Nästa medlemsmöte, i september, kommer vara ett Jubileumsmöte där BeBos nu 30-åriga historia kommer firas. Övriga datum för kommande aktiviteter presenterades – ett bra tips för alla är att hålla koll på kalendariet på webben för att inte missa något.

Det har startat några nya förstudier den senaste tiden, som togs upp på mötet. I förstudien Goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsprojekt kommer ett antal exempel på genomförda projekt sammanställas, med fokus på att lyfta upp de ekonomiska förutsättningarna som gjorde projektet möjligt. En annan förstudie kopplad till Fördjupningsområde Lönsamhet är Kartläggning av möjligheter för grön finansiering av energieffektiviseringsåtgärder. Andra förstudier som startat handlar bl.a. om vilka kostnadsbesparingar som kan göras genom att arbeta med Returtemperaturer, hur avtalsmodellen från pilotprojektet Målstyrd Energiförvaltning kan vidareutvecklas , samt metoder och verktyg för energiuppföljning. Även en förstudie om effektreduceringsmetoder är på gång.

Det har också genomförts en del aktiviteter inom diverse Fördjupningsområden under våren. Mötesdeltagarna fick hjälpa till att prioritera vilka uppslag som kändes mest intressanta från den workshop om tappvarmvatten och vvc som hölls den 13/5, samt diskutera kring behoven av förstudier och utredningar kopplade till Fördjupningsområde Ventilation.

Per Kempe berättade om Centrum för Inneklimat och Energiprestanda i byggnader (CIEB). Jesper Arfvidsson från LTH presenterade det nu startade E2B2-projektet om invändig tilläggsisolering som följer efter den förstudie på området som genomfördes 2017-2018. Hittills kommer BeBo-medlemmarna Vallonbygden och Uppsalahem att medverka i projektet, men om fler fastighetsägare är intresserade är det välkommet att kontakta Jesper för att få mer information. Därefter berättade kollegan Lars-Erik Harderup om ett annat projekt som LTH är inblandade i, där man fokuserat på att utreda ventilationsförutsättningarna i ett miljonprogramshus som nyligen byggts om, men där de boende själva måste öppna fönstren för att få fullgott uteluftsflöde vilket ger upphov till stora energiförluster när värme vädras bort okontrollerat.

Medlemsmötets andra dag startade med presentationer av Christer Kilersjö och Niklas Christensson på Ekstas kontor strax utanför Kungsbacka. Det kommunala bostadsbolaget som startade i de dåvarande kranskommunerna till Kungsbacka där det inte fanns utbyggd fjärrvärme, har sedan tidigt även sysslat med värmeproduktion genom främst biobränsleanläggningar, och bolaget har en egen avdelning som säljer denna värme, både till egna fastigheter och andra. Detta har gett bolaget goda förutsättningar att få lönsamhet i solvärme, då de ”sluppit” mötas av dumpade värmepriser på sommaren.

Företaget har en tradition av kontinuerligt byggande, nyfikenhet och en vilja/öppenhet att prova nya lösningar och lära av dem, även om det ibland går fel. Passivhuskonceptet och solenergin tas vidare i alla projekt på ett eller annat sätt. Eksta jobbar också mycket med partnering och att lära känna sina entreprenörer, och pekar på vikten av att vara engagerad i projektet under hela processen.

Därefter avgick bussen till Fjärås och Humlevägen, där Eksta nyligen byggt fyra nya flerbostadshus. Energiprestanda på de nya byggnaderna är ca 40 kWh/m2, och i projektet har Boverkets investeringsstöd använts för att hålla nere hyrorna.

De fyra bostadshusen är sammankopplade med en undercentral i ett likströmsnät för att kunna dela solelen mellan byggnaderna. På samma sätt som Eksta traditionellt sätt arbetat med att optimera solvärme genom att bygga stora anläggningar på bra tak och dela till flera byggnader, har de här fått delfinansiering från Energimyndigheten för att försöka hantera solel på samma sätt. På morgonen skiner solen på ett av taken, under dagen på UC-taket, och på kvällen på ett annat tak, och all användning i byggnaden går dit den behövs med hjälp av teknik från Ferroamp. Inledningsvis slogs projektet med problem med lagtolkningen, men det undantag i nätkoncessionslagen de ville arbeta med förankrades med nätägaren Ellevio och projektet som rönt mycket uppmärksamhet har också bidragit med inspel till pågående nätkoncessionsutredning som är tillsatt av regeringen, som förväntas redovisas i juni 2019.

Charlotta Winkler presenterade några av resultaten från projektet, dessa går att läsa i sin helhet via projektsidan som inom kort kommer uppdateras med projektets slutrapport.

För medlemmar finns mötets presentationer uppladdade i dropboxen. Hör av dig om du tappat bort inloggningen, eller om du är icke-medlem och vill veta mer om någon specifik punkt som diskuterats.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad