Arbetet inom det gemensamt initierade fördjupningsområdet startades upp under vintern med en enkät som gick ut till BeBo och Beloks medlemmar, samt till externa branschaktörer. Resultatet av enkäten visade stort intresse för frågorna. Ett resultat från enkäten var att flera aktörer pekade på att det händer en massa inom branschen – men att det saknas samlande forum för att hitta informationen.

Eftermiddagen inleddes med en kort introduktion av Emma Karlsson, biträdande koordinator för BeBo, om nätverken BeBo och Belok, och hur syftet med att arbeta med Fördjupningsområden är att generera projektidéer med stark förankring i branschen. Karin Glader presenterade därefter resultatet från enkäten och bakgrunden till att workshopen planerats.

Anders Levald från Energimyndigheten pratade om Energimyndighetens arbete med laddinfrastruktur och omställningen till en fossilfri transportsektor. Anders uppmärksammade den då färska nyheten om att vårpropositionen innehåller ett förslag om att återinrätta Klimatklivet, som de senaste åren starkt bidragit till att laddinfrastrukturen utvecklats i ungefär samma takt som antalet fordon.

Thomas Johansson från Boverket presenterade det tänkta förslaget om svensk implementering av krav på laddinfrastruktur från det uppdaterade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD), som snart kommer gå ut på remiss. Fokus i direktivet är på förberedelsearbete och tanken är att marknaden sedan ska driva utvecklingen behovsstyrt Kravet är att vid nyproduktion och större renoveringar ”passa på” att förbereda för behovet av laddinfrastruktur och när det sedan uppstår snabbt kunna ställa upp laddningspunkter. Efter presentationen svarade Thomas på frågor från publiken, bland annat om att remissen på förslaget kommer inom kort.

Alexandra Andersson från Power Circle berättade om hur samtliga billeverantörer idag har långsiktiga mål om andelen laddbara fordon. Power Circles prognos är nuvarande nedgång i pris på batterier, kommer leda till att inköpspriset på en laddbar bil kommer vara lägre än en bensin/diesel-bil runt 2025, och att vi till 2030 kan ha upp emot 2,5 miljoner laddbara bilar på marknaden.

Lovisa Bengtsson från Sustainable Innovation presenterade resultatet av ett Energimyndighets finansierat projekt som hon ledde under förra året, "Affärsmodeller för laddinfrastruktur inom kontors- och bostadsfastigheter". Den viktigaste slutsatsen från det projektet var enligt Lovisa att uppmana fastighetsägare som står inför en investering att ”våga prova”.

Efter fikat berättade Kaj Winther från Vasakronan och Eva Sunnerstedt från Stockholms stad om hur de respektive arbetar med att få till laddplatser i sina fastigheter, på stadens gator och parkeringshus, samt vilket stöd som går att få för t.ex. bostadsrättsföreningar som vill få till laddmöjligheter för de boende.

Under workshopen som leddes av Emil Andersson, diskuterades utmaningar och förslag på möjliga områden där BeBo och Belok kan bidra till utvecklingen. Utmaningarna handlade om kunskap, förväntningar från olika aktörer och möjligheten till stöd, men även om affärsmodeller, elsäkerhet, effektuttag och standarder. Förslag till fortsatt arbete för BeBo och Belok handlade om att ta fram målgruppsanpassat beställarstöd, att kartlägga teknik och vilka krav som bör ställas på denna vid en upphandling, att ta fram en standard för affärsmodell som även fungerar mot kraven enligt LOU samt att erbjuda en funktion av kontinuerlig informationssammanställning på området.

Presentationerna från eftermiddagen hittar du här:

Lovisas utökade presentation av rapportresultaten kan hittas via Sustainable innovations webbplats, och de insatser som Eva Sunnerstedt presenterade går att hitta mer info om via Stockholms stad (Energi- och klimatrådgivningens Fixa Laddplats, samt kartor och information om Stockholms laddgator).

Workshopen genomfördes som ett arrangemang inom Fördjupningsområde Laddinfrastruktur tillsammans med BeLok. Kontakta projektledare Emil Andersson vid frågor eller idéer. Hitta även till motsvarande information via Beloks webbplats.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad