Gå till innehållet

10 jan 2018 - Seminarium och workshop om lönsamhet

Ett uppskattat dubbelpass med seminarium och presentationer av olika förstudier och projekt kopplade till Fördjupningsområde Lönsamhet på förmiddagen, och på eftermiddagen en möjlighet för deltagarna att själva testa verktyget PRISMO, för att räkna på kostnadsbesparingen av en energieffektivisering i en komplex energiprisstruktur.

Investeringar i energieffektiv renovering av flerbostadshus är ofta komplext och bör därför behandlas med noggrannhet och eftertänksamhet. Hur säkerställer man att indatan i lönsamhetskalkylen är korrekt, hur räknar man fram energibesparingen vid differentierade energipriser och hur vet man om en investering är ekonomiskt bärkraftig? Detta var inramningen till arrangemanget som genomfördes inom Fördjupningsområde Lönsamhet.

Under 2016-2017 har två förstudier och ett projekt genomförts inom området lönsamhet, vars resultat och slutsatser presenteras på seminariet den 10 januari.

Känsliga indata i lönsamhetskalkyler, Sara Espert, WSP
Presentation av resultat från BeBo-förstudien där kunskapsläget avseende indata i lönsamhetskalkyler kartlagts. Hur ser kunskapsläget ut? Vilka indatavariabler är känsliga? Hur påverkas lönsamhetskalkylens utfall vid under-/övervärdering av indata?

Energikostnadsbesparing vid differentierade el- och fjärrvärmepriser, Emma Karlsson, WSP
Hur beräknar man energikostnadsbesparingen vid differentierade el- och fjärrvärmepriser Inom en BeBo-förstudie har Excel-verktyget PRISMO Fjärrvärme utvecklats vilket ger dig bättre koll på energikostnaderna vid komplexa energiprismodeller. Vad kan fastighetsägare använda verktyget till?

Ekonomisk bärkraft i långtgående energieffektiviseringar, Anders Sandoff och Conny Overland, Handelshögskolan i Göteborg
Tänker vi rätt kring vilka investeringar som är lönsamma? BeBo-projektet vrider och vänder på tankesätt kring lönsamhet med utgångspunkt i erfarenheter från olika BeBo-projekt och intervjuer med fastighetsägare. Investerar vi in oss i 2020-mål? Underhålls- eller energisparåtgärd? Paketera åtgärder eller inte? Vilka blir effekterna av att redovisa på ett visst sätt?

Workshop: Räknestuga med PRISMO, Simon Andersson, WSP
För dem som ville fanns möjlighet att stanna kvar efter seminariet för att testa PRISMO-verktyget och få hjälp med hur det kan användas. Räknestugan inleddes med en presentation och genomgång av verktyget av Simon Andersson, och därefter fick deltagarna själva göra anpassningar av verktyget efter aktuell prisavtalsinformation.

Diskussion
Deltagarna kom från både flerbostadshus- och lokalfastighetsägarsidan. Några medlemsföretag var representerade men merparten av deltagarna hade inte varit med i Både i samband med presentationerna, på räknestugan och i pauserna var det en bra diskussion om ämnet.

Dokumentation från både för- och eftermiddagen finns här:

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad