Projektbenämning Ventilationsutmaningar i energieffektiva bostäder – NNE-bostäder
Ansvarig Per Kempe, Projektengagemang
Kontakt per.kempe@pe.se
Projekttid 2015-2016

Energieffektiva byggnader är välisolerade med hög lufttäthet, vilket medför att mycket lite av omgivningens ljud hörs inne i byggnaden. Vilket innebär att installationsljuden framträder mer. Vidare ger den ökade lufttätheten i energieffektiva byggnader problem att få in ersättningsluft och kan skapa stora undertryck vid forcering av spiskåpor/fläktar.

Ovanstående två ventilationsutmaningar i energieffektiva bostäder, utreds i två innovationsklusterprojekt:

  • Ersättningsluft vid forcering av spiskåpor/fläktar
  • Tilluftsystem i lägenheter – ljud från tilluftsdon

Genom djupintervjuer med fastighetsägare och installatörer/entreprenörer m.fl. bransch-aktörer, samt en avslutande workshop för att presentera och diskutera de insamlade erfarenheterna.

Bakgrund

När man bygger energieffektivare och lufttätare byggnader (bostadshus) får man problem att få in ersättningsluft och stora undertryck kan skapas vid forcering av spiskåpor/fläktar, vilket leder till problem att öppna dörrar etc. Detta har medfört att många byggare har börjat använda kolfilterfläkter, som är en slags cirkulationsluftrenare, som inte påverkar till- och frånluftsflödet för lägenheten. Vilket gör att det inte blir stora undertryck i lägenheterna, men hur väl fungerar kolfilterfläktar?

Vid workshopen 20 oktober identifierades ersättningsluft vid spiskåpeforcering, som en av de viktigaste frågorna pga. problem med stora undertryck.

FTX-ventilation, fläktstyrda från- och tilluftsflöden med värmeåtervinning, användes i nyproduktion av bostäder under 80-talet, men försvann i princip helt i nyproduktion av bostäder av kostnadsskäl, när byggindustrin ”kraschade” i början av 90-talet. En del av tillverkningen av tilluftsdon till bostäder lades ner under 90-talet, för att det inte fanns någon efterfrågan. Lokalsidan har använt FTX-ventilation, men där har man högre luftflöden, högre tillåtna ljudnivåer samt mer plats för tilluftssystemen. De sista 5 – 8 åren har FTX-ventilationen i bostäder ökat, för att erhålla bättre energiprestanda i mycket energieffektiva byggnader. Energieffektiva byggnader är välisolerade med hög lufttäthet, vilket medför att mycket lite av omgivningens ljud hörs inne i byggnaden. Detta innebär att installationsljuden framträder mer.

Mål

Innovationskluster – Ersättningsluft vid forcering av spiskåpor/fläktar

Det är viktigt att de närmaste åren tas fram bättre lösningar/ system på ersättningsluft vid forcering av spiskåpor/ fläktar. Detta så att det finns goda möjligheter att bygga NNE-bostäder utan att få problem med undertryck vid forcering av spiskåpor/ fläktar. Målet är att hjälpa branschen att förstå problematiken och initiera ett utvecklingsarbete hos olika aktörer i branschen. Det är viktigt att lösningarna som tas fram är robusta och att de ska kunna erhålla luftflödesbalansen i lägenheten vid grundflöde samt vid forcering av spiskåpa/fläkt, för att inte skapa stora undertryck i lägenheten.

Innovationskluster – Tilluftsystem i lägenheter – ljud från tilluftsdon

Det är viktigt att de närmaste åren tas fram bättre underlag, så att det finns goda möjligheter för projektörer att designa tysta tilluftssystem, som även i drift i energieffektiva byggnader/NNE-byggnader har mycket god funktion (tysta).

Ljudmätningar på ljuslaboratorier utförs med lång raksträcka innan tilluftsdonet, för att ha en väldefinierad luftströmning mot tilluftsdonet. Men i verkligheten är det ofta korta raksträckor närmast före tilluftsdonet, vilket ökar egenljudalstringen pga. störningar i luftströmningen. Det tillägg till egenljudaltringen som erhålls redovisas av vissa dontillverkare och på olika sätt, men finns inte med i ljudberäkningarna som oftast utförs med CAD-programmet. Orsaken att det inte finns med är att det inte är standardiserat hur det skall mätas och redovisas.

Avsikten med diskussionerna är att initiera ett arbete med att ta fram ett förslag till hur ljudmätningar på tilluftsdon till bostäder skall kunna mätas upp mer verklighetsnära samt redovisas.

Motfinansiering

Innovationsklusterverksamheten skall motfinansieras till 50%. För detta projekt erhålles motfinansiering från näringslivet i form av redovisad tid för workshopens deltagare från branschen samt redovisad tid för de personer som djupintervjuas.

Insatser och händelser

Tekn.dr. Per Kempe, Projektengagemang/ BeBo Resurspool, bjöd in till workshops 20 okt 2015 i Stockholm, för att diskutera två ventilationsutmaningar i energieffektiva flerbostadshus (NNE-FBH): tilluftssystem i lägenheter samt lösningar för god osuppfångning av matos och fukt. Detta för att samla erfarenheter från flera olika aktörer i branschen, diskutera problem, lösningar, fördelar/ nackdelar, etc. med branschkollegor. Deltagare till workshoparna önskas från fastighetsägare, driftpersonal, konsulter, entreprenörer, installatörer, leverantörer, m.fl., för att få in olika aktörers synpunkter. I ett andra steg är det viktigt att djupintervjua ca 12 aktörer (främst fastighetsägare och installatörer/entreprenörer) för att skapa en fördjupad kunskap om hur stora problemen är hos dem. Djupintervjuerna skall genomföras maj-sep 2016 för båda innovationsklustren och sedan sammanställas till preliminära rapporter. I oktober 2016 hålls en uppföljande Workshop där resultaten i rapporterna gås igenom och förslag på fortsättning diskuteras.

I november 2015 uppdateras rapporterna för båda innovationsklustren och förslag på fortsättningar diskuteras.

Effekter

Innovationskluster – Ersättningsluft vid forcering av spiskåpor/fläktar

Med bättre kunskap om problematiken med undertryck vid spiskåpe/fläkt-forceringar kan förslag tas fram hur problemen kan lösas alternativt underlag fås fram till att initiera tekniktävling för en utveckling av lämpliga lösningar för ersättningsluft/lösningar för att motverka undertrycksproblematiken.

Innovationskluster – Tilluftsystem i lägenheter – ljud från tilluftsdon

Mätstandarder för bostadsdons ljuddata behöver utökas/kompletteras för att ge bättre och mer relevant information om tilluftsdon i energieffektiva byggnader med mycket låga bakgrundsnivåer. Då det sällan är tillräckliga raksträckor före tilluftsdon, som egenskaper är framtagna för behöver tilluftsdonen även mätas upp under mer verklighetsnära förhållanden och redovisas på lämpligt sätt. Så det finns bättre möjlighet att designa och bygga ventilationssystem med mycket låga ljudnivåer. Idag görs ljudberäkningarna oftast i CAD-programmet och leverantören levererar data till programvarubolaget. Hur väl stämmer CAD-programmets ljudberäkning med verkligheten? Ett fortsatt arbete skulle kunna innebära att de tillverkare, som är del i projekt genomför mätningar enligt förslaget på några tilluftsdon var. Resultatet från de mätningarna presenteras för SIS TK170, för att de skall kunna arbeta vidare med hur egenljudalstringens beroende av hur tilluftssystemet före skall redovisas och om möjligt arbeta in i standarder.

Rapporter/filmer/ppt:s

Kallelse och program för Workshopen 21 oktober 2016

Presentationer från Workshopen 20 oktober 2015

Nästa steg

Efter avslutade intervjuer och workshop initierades en förstudie för att utreda hur arbetet med ventilation i energieffektiva flerbostadshus kan tas vidare.

Kopplat till fördjupningsområde ventilation har även en förstudie genomförts för att utreda potentialen till förstärkt självdrag med CLEAN AIR.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad