Gå till innehållet

Solenergi

Fördjupningsområdet Solenergi har initierats för att skapa en mötesplats för aktörer som vill arbeta med att utveckla och dela erfarenheter kring utmaningen med planering och implementering av solenergiteknik i flerbostadshus.

Projektbenämning Fördjupningsområde Solenergi
Ansvarig Charlotta Winkler, WSP
Projekttid 2015-2017, 2018-

Bland medlemsföretagen i BeBo har energieffektiviseringsfrågan traditionellt handlat om att förbättra de befintliga byggnadernas klimatskal och installationer för att säkerställa gott inomhusklimat och minimera avtrycket på klimatet. Efter hand har fokus breddats till att även titta på tillförsel av energi och möjligheterna till egengenerering av framför allt solvärme och solel. Många av medlemsföretagen har tidigt tagit sig an att installera solvärme och solelanläggningar. Dessa projekt bidrar med erfarenhetsåterkoppling men utmanar också ständigt genom teknikutveckling och inte minst frågor kring politiska styrsystem. Genom aktiviteter i fördjupningsområdet kan dessa erfarenheter delas mellan företag och andra aktörer.

Genom seminarium och workshops stärks klustret, nätverket av aktörer utvecklas och information spridas. Frågeställningar, hinder och konkreta lösningar som diskuteras och prioriteras kan utredas i fokuserade förstudier och därefter demonstreras i fullskaliga projekt, med syfte att baserat på medlemmarnas och övriga aktörers erfarenhet optimera förutsättningarna för lyckade solenergiprojekt och ökat antal solenergianläggningar på flerbostadshus i Sverige.

Både solvärme och solel adresseras i fördjupningsområdet.

Målsättning med fördjupningsområde

Syftet med fördjupningsområdet är att bygga upp kunskap om affärsmodeller och tekniska lösningar samt att stärka både idéer och företag i deras arbete. Vid behov finns knutet till fördjupningsområdet resurser för genomförande av förstudier och projektledning av genomförandeprojekt i både mindre och full skala. Energimyndighetens målsättning med arbetssättet är att generera marknadsnära projektansökningar till aktuella utlysningar inom området.

Pågående aktiviteter

Ett forskningsprojekt bygger vidare på förstudien som utreder hinder och möjligheter för ökad implementering av solelanläggningar i bebyggelsen som genomfördes i samverkan mellan Bebos medlemsföretag och Högskolan i Halmstad. Läs mer via länken nedan.

> Implementering av solcellsanläggningar i svensk stadsbyggnad - hinder ur ett aktörsperspektiv - Forskningsprojekt

Aktiviteter inom ramen för brandsäkerhet i samband med installationer av solcellsanläggningar genomförs i samverkan mellan Räddningstjänsten Storgöteborg och medlemsföretagen. Följ detta via länken nedan.

> Brandsäkerhet och solcellsanläggningar

Inom ramen för Bebo och i samverkan mellan dess medlemsföretag drivs ett projekt kring utmaningar och behov av att följa upp solcellsanläggningars funktion, produktion och prestanda, identifierade av fastighetsägare. Projektet pågår till och med 2021. Läs mer via länken nedan.

> Solmätt - mätning och utvärdering av solcellsanläggningar

Eksta 2.0 - Detta projekt är en fortsättning på det pilotprojekt som drevs av Eksta Bostads AB mellan 2016 och 2019 och som utgjorde installation och utvärdering av ett mikronät i ett nybyggt bostadsområde i Fjärås.

> Optimering av solelnytta genom smart mikronät och brukare

Löpande följer även ytterligare seminarium och diskussionsforum inom området. Håll dig gärna uppdaterad genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och andra utskick, eller genom att kontakta oss med idéer och tankar på charlotta.winkler@wsp.com.

Genomförda aktiviteter

Inom fördjupningsområdet har det genomförts ett antal seminarium, disskussionsforum och andra aktiviteter. Klicka på länkarna för att komma till respektive beskrivning samt för att ta del av presentationer, filmer och övrig dokumentation:

Relaterad information

En sammanställning av genomförda förstudier och projekt listas nedan. Klicka vidare i länkarna för att läsa mer om respektive punkt samt för att ta del av information och rapporter.

> Förstudie - Utredning av hinder och möjligheter för ökad implementering av solelanläggningar i bebyggelsen

> Projekt - Lagring och styrning av solcellsanläggningar och batterier, Familjebostäder

> Förstudie - Matcha egengenerering av solel med elbehov