Sverige ska ha nollutsläpp av växthusgaser år 2045. Elektrifiering är en viktig del av klimatomställningen och särskilt inom transportsektorn. Utvecklingen av elfordon behöver sannolikt gå snabbare än idag för att uppnå Sveriges mål om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030, och nollutsläpp 2045. Power Circle släppte under januari 2019 sin uppdaterade långtidsprognos och i den görs bedömningen att 2030 finns det cirka 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur har en avgörande roll i att stimulera utvecklingen av elfordon och ytterligare insatser kommer krävas för att accelerera utvecklingen ytterligare. Allt fler fastighetsägare förbereder sina fastigheter för att kunna erbjuda möjlighet till laddning av elfordon i anslutning till dem. Detta som ett led i att kunna erbjuda boende, hyresgäster och arbetstagare möjligheten att ladda sina elfordon och som ett sätt att bidra till klimat­omställningen.

Fastighetsägarna står inför en rad frågor kopplat till en kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur och kopplat till sina fastigheter. Vilka affärsmodeller bör användas? Vilken utbyggnadsgrad är rimlig? Vilken typ av laddning skall erbjudas? Vilket regelverk finns kring laddinfrastruktur? Vad händer med effektbehovet i fastigheten? Hur säkerställer vi elsäkerheten?

Många av medlemmarna har tvingats ta ställning i många av frågorna naturligt på lösa grunder eftersom den ökade efterfrågan på laddmöjligheter från hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. En rad aktörer har under lång tid arbetat med projekt och informationsinsatser kring frågorna om laddning av elfordon och laddinfrastrukturutbyggnad. Medlemmarna i BeBo och Belok har efterfrågat ett samordnat grepp kring dessa frågor för att kunna effektivisera informationsflödet och stärka den anpassade information.

Målsättning med Fördjupningsområdet

Syftet med att initiera fördjupningsområdet är att tillsammans med Belok se över och precisera medlemsföretagens behov och intresse inom området. Ett övergripande mål med fördjupningsområdena är att gemensamt med branschaktörer baserat på behovet ta fram ramar och inriktning för potentiella projekt.

Genomförda aktiviteter

Det hittills genomförda arbetet med uppstarten av detta fördjupningsområde har bestått av följande moment:

  • Enkätundersökning utskickade till BeBo:s och BeLok:s medlemsföretag samt centrala branschaktörer. Totalt svarade 35 personer från 29 företag/organisationer, varav cirka 50 procent av de svarande representerade medlem i BeBo eller BeLok. Enkäten pekade bland annat på behovet av ett samordnande forum för dessa frågor.
  • Presentation och diskussion kring resultatet från enkäten på efterföljande medlemsmöte
  • BeBo/Belok-seminarium och workshop om laddinfrastruktur den 9 april

Planerade aktiviteter

Det fortsatta arbetet med fördjupningsområde Laddinfrastruktur kommer att drivas i nära samarbete med Belok. Just nu behandlas resultatet från den genomförda workshopen och en kommande dialog med deltagarna och medlemmarna kommer att genomföras.

Syftet är att komma fram till förslag på förstudier och projekt som kan svara upp på medlemmarnas behov inom detta fördjupningsområde.

Har ni som medlemmar eller branschaktörer input i detta arbete är ni välkomna att höra av er till ansvarig för fördjupningsområdet.

Relaterad information

Nedan har vi samlat länkar till projekt där frågeställningarna berörs på olika sätt, i pågående eller avslutade projekt direkt kopplade till BeBo. 

Det finns även många andra aktörer som behandlar frågan på sätt som är relevanta att dela i detta sammanhang:

> Regeringsuppdrag om laddinfrastruktur för elfordon


Ansvarig

Emil Andersson


Kontaktperson Bebo
Publicerad
Senast uppdaterad