Projektbenämning Fördjupningsområde Effekt
Ansvarig Emil Andersson
Projekttid 2020-


Fördjupningsområdet Effekt har initierats gemensamt inom Belok och BeBo för att adressera problematiken kring effekttillgång i bebyggelsen.

Effekttopparna för fjärrvärme, fjärrkyla och el står endast för en liten del av energibehovet, men kan ändå medföra stora kostnader för fastighetsägare och är inte sällan även ett miljöproblem då fossila bränslen är överrepresenterade i topplastproduktion.

På flera håll i landet råder dessutom, eller det finns risk för, kapacitetsbrist i elnäten. Reducering av effekttoppar i lokalfastigheter har under senare år blivit av ett allt större intresse för många fastighetsägare. Det efterfrågas lösningar för att möta de ökade kostnaderna och minska klimatpåverkan från köpt energi.

Bland BeBos och Beloks medlemsföretag finns det en stor vilja att vara med och bidra till utvecklingen mot ett mer flexibelt energisystem. Fördjupningsområdet är ett forum där större diskussioner mellan fastighetsägare och nätbolag kan hållas.

Målsättning med fördjupningsområdet

Syftet är att nätägare och fastighetsägare ska få en bättre uppfattning om varandras förutsättningar och behov relaterade till laststyrning och efterfrågeflexibilitet samt att diskutera och identifiera gemensamma intressen och möjliga affärsmodeller.

Studier och aktiviteter inom Fördjupningsområdet kan möta flera behov som:

  • Demonstrationsprojekt och goda exempel
  • Forum för diskussioner med nätbolag och andra fastighetsbolag
  • Efterfrågeflexibilitet
  • Fastighetsautomationssystem och styrfunktioner
  • Överdimensionering

Aktiviteter

  • Den 20:e april genomfördes en digital effektdialog mellan elnätsägare och nätverkens medlemmar. Under dialogen diskuterades frågor som hur en fortsatt samverkan kan och bör genomföras, vilka insatser som nätverken kan bidra med samt att deltagande elnätägare och fastighetsägare önskar se en harmonisering av marknadslösningar, affärsmodeller och krav för nätflexibilitet.

Läs minnesanteckningar och presentationer från mötet:

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad