Projektbenämning Fördjupningsområde Digitalisering
Ansvarig Göran Werner
Projekttid 2018-

Digitalisering är ett begrepp som används flitigt i dagens samhälle. Sedan 2016 har vi till och med en digitaliseringsminister i Sverige, Peter Eriksson, som även innehar titeln bostadsminister. Målet för Sveriges digitaliseringspolitik är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och här har bygg- och fastighetsbranschen fortfarande mycket att göra.

Digitalisering inom bygg- och fastighet kan handla om många saker. Under produktionsfasen är BIM och smart projektering ett område som utvecklats snabbt, och i fastighetsbolagen händer även mycket vad gäller digitalisering inom de administrativa systemen. I detta sammanhang fokuserar vi dock på digitalisering inom områdena styrning, uppföljning och övervakning, samt visualisering – med fokus på energidata.

Möjligheten att digitalt styra och övervaka tekniska system i byggnader blir allt viktigare. Oavsett typ av byggnad och verksamhet ställs allt större krav på systemen. De digitala styr- och övervakningssystemen ska vara ett verktyg för de personer som tar hand om driften i en byggnad. Om systemen samspelar istället för att köras mot varandra kan både energi och arbetsinsats sparas.

Inom BeBo har ämnet digitalisering och dess möjligheter diskuterats återkommande under en längre tid. Ett antal av medlemsföretagen som t.ex. Örebrobostäder har påbörjat ett utvecklingsarbete med att digitalisera sina fastigheter i ett mer öppet och generellt system än det som automationsföretagen i branschen idag levererar.

Intresset inom BeBo och branschen i övrigt har senaste tiden ökat kraftigt för att komma vidare i en mer heltäckande digitalisering av både sin verksamhet och sina tekniska fastighetssystem. Och för att komma vidare är det nu viktigt att som fastighetsägare i samverkan med andra aktörer vara med och påverka utvecklingen av de digitala möjligheterna för byggnadsbeståndet och förvaltningen.

Målsättning med Fördjupningsområdet

Syftet med att initiera fördjupningsområdet är att tillsammans med Belok se över medlemsföretagens behov och intresse inom området, samt att gemensamt med Installatörsföretagen baserat på detta ta fram ramar och inriktning för ett projekt inom området.

Genomförda aktiviteter

Det förberedande arbetet inom fördjupningsområdet har samlats i en rapport och är uppdelat i följande moment:

  • Bred överblick av dagens teknik och möjligheter. Identifiering av hinder och säkerhetsaspekter. Vad är nytt i branschen idag och vilka produkter/tjänster är på väg ut på marknaden?
  • I vilken uträckning arbetar BeBo-medlemmarna med digitalisering idag? Identifiering av intresset hos BeBo-medlemmarna för att börja använda den teknik som erbjuds idag och inom en översiktlig framtid. Vilket behov av stöd finns, och hur kan stödet bidra till en utveckling inom området som gagnar alla berörda parter?
  • Workshop om digitalisering med BeBo, Belok och Installatörsföretagen.

Det förberedande arbetet har utförts genom litteraturstudier, intervjuer och möten under sommaren 2018. Ta del av den fullständiga rapporten genom länken nedan.

Ta del av den senaste workshopen genom anteckningarna från tillfället i dokumentet nedan.


Planerade aktiviteter

Det framtida arbetet med fördjupningsområdet digitalisering kommer bland annat att bestå av att göra pilottester av tjänster och produkter med leverantörer och installatörer i projekt som finansieras av energimyndigheten.

Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och andra utskick, eller genom att kontakta oss med idéer och tankar på emma.karlsson@wsp.com.

Relaterad information

Kontaktperson Göran Werner, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad