Projektbenämning Fördjupningsområde Varsam ombyggnad
Ansvarig Göran Werner
Projekttid 2013-2015, 2018-

I projekt som syftar till renovering av befintliga bostadsbyggnader och som även omfattar energieffektivisering har man att ta ställning till åtgärder i klimatskalet; fasader, fönster, tak och eventuella takuppbyggnader med mera. Det kan bli fråga om att bedöma och väga beräkningsmässiga, ekonomiska värden av energisparandet och komfortfrågor för brukare mot gestaltningsmässiga, arkitektoniska värden och bevarandeaspekter.

Fördjupningsområdet Varsam ombyggnad initierades 2013 med ett projekt för att ta fram en processbeskrivning för hur bevarandefrågan i ombyggnadsprocessen skall hanteras. Projektet resulterade bland annat i en modul inom utbildningssatsningen Beställarkompetens.

Under 2016-2017 genomfördes en BeBo-utvärdering av en metod för varsam ventilationsombyggnad, i form av förstärkt självdrag med metoden Clean Air FTX. Metoden innebär att befintliga självdragskanaler används och kompletteras med en fläkthuv på taket, samt att tilluftskanaler dras invändigt i självdragkanalen. Kanaldragningen i sin helhet fungerar som en värmeväxlare som återvinner värmen från frånluften till tilluften.

Under 2017-2018 genomfördes en BeBo-förstudie vid LTH, som undersökte förutsättningarna för invändig tilläggsisolering av ytterväggar. Arbetet bestod av att sammanfatta och analysera information om befintlig kunskap och erfarenheter i Sverige och övriga världen avseende invändig tilläggsisolering. Förstudien låg till grund för en projektansökan som gick in till E2B2-utlysningen i slutet av 2018, med syfte att utveckla kvalitetssäkrade metoder för invändig tilläggsisolering av olika i Sverige vanligt förekommande väggtyper. Utvecklingen är tänkt att bestå i både teoretiska beräkningar, samt mätning och utvärdering i fält.

Målsättning med Fördjupningsområdet

Tanken med att aktualisera Fördjupningsområdet igen under 2018 är att på detta sätt samla den diskussion om varsam ombyggnad som förs inom BeBo, samt med övriga intresserade branschaktörer. Målsättningen är att diskussionerna skall leda till projektförslag som passar in i Energimyndighetens (eller någon annan finansiärs) öppna utlysningar.

Planerade aktiviteter

Under våren 2019 kom beskedet att projektansökan om invändig tilläggsisolering beviljades av E2B2. Mer information om planerade aktiviteter kopplat till detta kommer publiceras här efter hand.

Relaterad information

Nedan har vi samlat länkar till projekt där frågeställningarna berörs på olika sätt, i pågående eller avslutade projekt direkt kopplade till BeBo.

> Förstudie om invändig tilläggsisolering

> Förstudie och utvärdering av Förstärkt självdrag med CLEAN AIR

> Process för varsamt byggande - ursprung till Fördjupningsområdet

Kontaktperson Göran Werner, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad