Projektbenämning Fördjupningsområde Tappvarmvatten
Ansvarig Emil Andersson
Projekttid 2018-

I och med införandet av BEN 1 och BEN 2 som komplement till BBR är det idag fastställt att energibehovet för tappvarmvatten i ett flerbostadshus vid verifiering av energiprestandan enligt BBR skall normaliseras till 25 kWh/m2, Atemp och år. Är användningen högre får den användning som överstiger den normaliserade nivån räknas bort. Är den mindre skall energibehovet räknas upp, så länge inte energianvändningen är lägre till följd av en ”installationsteknisk lösning som kan påvisas medföra en besparing av energi till tappvarmvatten” (BEN 2).

I en BeBo-förstudie har analys skett på tappvarmvattenanvändning för cirka 700 lägenheter fördelat på 29 flerbostadshus. Flerbostadshusen är alla nyproducerade bostadsrätter. För att i förstudien analysera tappvarmvattenanvändningen och energiåtgången togs en modell fram för analys av statistiken.

Underlaget i förstudien var volym (m3) tappvarmvatten, baserat på detta gjordes en omräkning i modellen till kWh, på tre olika sätt:

  • Boverkets föreslagna schablonvärde på 55 kWh/m3
  • mCpΔT - genomsnittlig utomhustemperatur
  • mCpΔT - verklig kallvattenstemperatur i nätet/månad

Sammanställningen och analysen i förstudien påvisade att energianvändningen för tappvarmvatten i de undersökta husen var väsentligt lägre än den normaliserande nivån i BEN. Intervallet för energianvändningen var 6 – 23 kWh/m2, Atemp och år.

I förstudien utreddes och analyserades eventuella felkällor som kan ha påverkat resultatet. Det visade sig att varken mätarfel, felaktig beräknad energianvändning från volymstatistik, en viss sammansättning av lägenheter eller vakanta lägenheter ledde till den låga användningen i jämförelse med normaliserade värden. Även den totala uppmätta användningen i lägenheterna jämfördes med användningen i undercentraler och ingen betydande skillnad sågs, vilket säkerställde tillförlitligheten i data. Det som återstår som förklaring i de data som fanns tillgänglig för förstudien är brukarbeteendet.

I förstudien gavs förslag för att fördjupa, stärka och brädda analysen ur fler perspektiv. Som komplement till urvalet i förstudien kan större flerbostadshus där lägenhetsantalet överstiger 60 st lägenheter, befintliga hus som renoverats samt hyresrätter undersökas. Även flerbostadshus med mer homogen lägenhetsstruktur, även hus med en viss åldersstruktur hos de boende (exempelvis studentlägenheter eller 55+ boenden) kan komplettera och fördjupa analysen.

De två mest vedertagna metoderna för att minska energianvändningen för tappvarmvatten­beredning är att använda snålspolande armaturer och att tillämpa individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten. Det finns fördelar och nackdelar med båda åtgärderna. Andra åtgärder som sällan genomförs är isolering av varmvatten och VVC-ledningar samt varmvattenberedare. Vilka åtgärder som är lämpliga beror på byggnadskategori, ålder och boendevanor.

Tidigare har en förstudie kring värmeåtervinning från spillvatten genomförts på detta tema. I förstudien framkom det att beroende på byggnadskategori och ålder varierade energianvändningen för tappvarmvatten stort. För många av byggnadskategorierna var IMD och andra vattenbesparande åtgärder inte lönsamma och därigenom undersöktes lösningar för att ta till vara på spillvärmen.

En slutsats som drog i spillvatten-förstudien var att lönsamheten av värmeåtervinningssystem avgörs till stor del av användningsmönstret. Det kan variera kraftigt mellan olika flerbostadshus och beror mycket på de boendes vanor.

Målsättning med fördjupningsområdet

Målsättningen med det fortsatta arbetet inom fördjupningsområdet är att tillsammans med intresserade BeBo-medlemmar och branschaktörer bygga vidare på analysen som är gjord i förstudien. Detta för att fördjupa analysen och även utreda ytterligare faktorer som kan ha påverkat resultatet.

Genomförda aktiviteter

Det hittills genomförda arbetet inom detta fördjupningsområde har bestått av följande moment:

  • Förstudie – normalisering av tappvarmvattenanvändning. Där användningsstatistik från ca 700 lägenheter i 29 st byggnader undersöktes. Resultatet blev att energianvändningen för tappvarmvattenberedning i alla hus förutom ett låg lägre eller mycket lägre än den rekommenderande normaliserande nivån i BEN. Energianvändningen låg mellan 6-23 kWh/m2,Atemp.
  • Presentation och diskussion kring resultatet från förstudien på medlemsmöten
  • Uppföljningsarbete efter avslutad förstudie för att förankra arbetet med ytterligare medlemmar, insamla potentiella frågeställningar och säkerställa tillgång till statistik för framtida arbete

Planerade aktiviteter

> Workshop: Fördjupningsområde Tappvarmvatten

Under våren 2019 kommer möjligheten till samverkan med Sveby kring frågan att utforskas vidare.

Relaterad information

Nedan har vi samlat länkar till projekt där frågeställningarna berörs på olika sätt, i pågående eller avslutade projekt direkt kopplade till BeBo.

> Förstudie - Normalisering av tappvarmvattenanvändning

> Utvärdering - Energiåtervinning ur spillvatten

> Kartläggning - VVC-förluster i flerbostadshus

Det finns även många andra aktörer som behandlar frågan på sätt som är relevanta att dela i detta sammanhang:

> SVEBY