Projektbenämning Målstyrd Energiförvaltning
Ansvarig Margot Bratt, WSP
Kontakt margot.bratt@wspgroup.se
Projekttid 2016

Diskussion förs även om vilka krav som målgrupperna kan ställa vid upphandling för att en god inomhusmiljö, minskad energianvändning och minskade kostnader för energi ska uppnås. Dialog med entreprenörer förs och samarbete sker med branschorganisationen EnergiEffektiviseringsFöretagen, som arbetar med att ta fram en auktorisation för företag som säljer energieffektivisering tillsammans med Energimyndigheten. Målgruppen är bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare.

Bakgrund

Uppföljning av energirådgivningen till bostadsrättsföreningar i Stockholms stad samt av Halvera Mera-projektet visar att det finns en stor potential att minska energianvändningen och ett intresse att genomföra energieffektiviserande åtgärder. Men få genomförs. Bland annat beror det på att de som sitter i styrelserna sällan har erfarenhet från att upphandla energientreprenader och att det är svårt att värdera entreprenörers erbjudanden. För möta dessa utmaningar har ett avtal för Målstyrd energiförvaltning tagits fram – och tillämpats i bostadsrättsföreningar i stadsdelen Hammarby Sjöstad. Syftet är att underlätta upphandling av energientreprenader som leder till minskad energianvändning, minskade kostnader för energi samt att god inomhusmiljö bibehålls eller förbättras.

Mål

  • Att göra det enklare för bostadsrättsföreningar att ställa krav, upphandla och kontrollera att avtalad energiminskning uppnås
  • Att leverantörernas erbjudanden utvecklas, blir transparenta och ger tydlig information till kunderna om vad som ingår i avtalet och hur avtalad energiminskning verifieras.
  • Att avtalsmodellen ingår som del i EnergiEffektiviseringsFöretagen auktorisation för energitjänstföretag

Motfinansiering

Innovationsklusterverksamheten skall motfinansieras till 50 %. För målstyrd energiförvaltning erhålles motfinansiering från näringslivet i form av redovisad tid för projektgruppsarbete, seminarier för Brf: er och mindre fastighetsägare, samt workshops för entreprenörer.

Insatser och händelser

Under projektet arrangeras projektgruppsmöten med deltagande organisationer, workshops för entreprenörer och seminarier för bostadsrättsföreningar.

Effekter

Projektet når ca 6 000 bostadsrättsföreningar inom Stockholms stad och ett antal företag som erbjuder energientreprenader med helhetsåtagande. Workshops och seminarier förväntas leda till:

  • Ett ökat medvetande och kunskap hos bostadsrättsföreningar om att de kan minska sin energianvändning och kostnader för dessa genom att ställa- och följa upp energikrav
  • Att leverantörernas erbjudanden blir transparenta och ger tydlig information om vad som ingår i avtalet och hur de verifierar avtalad energiminskning.

Nästa steg

En ansökan är inlämnad till Energimyndigheten för att testa avtalsmodellen för Målstyrd Energiförvaltning i ett pilotprojekt med 20 bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Pilotprojektet kommer då att genomförs av Stockholms stad genom det regionala EKR-samarbetet i Stockholms län (27 kommuner) tillsammans med HS2020 Energi, HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna, SBC, Stockholms stads energicentrum, EnergiEffektiviseringsföretagen och Sveby.

Rapporter/filmer/ppt:s

Material från workshopen ”Hur säkerställs att avtalad energianvändning uppnås?” den 17 mars 2016.

> Teknisk förvaltning energi - projekt

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad