Projektbenämning Fördjupningsområde Lönsamhet
Ansvarig Katarina Westerbjörk, WSP
Projekttid 2015-2017, 2018-

Att frågor kring lönsamhet är centralt för att fastighetsbolag ska genomföra åtgärder som minskar energianvändningen är sedan länge konstaterat. Inom BeBo har lönsamhet därför varit ett viktigt fokus genom årens lopp, där det bland annat tagits fram särskild anpassade verktyg för att räkna på energiåtgärder i flerbostadshus, BeBos lönsamhetskalkyl med tillhörande manual, parallellt med teoretiska analysprojekt om synen på lönsamhet och affärsmässighet.

I samband med lanseringen av BeBos senaste version av lönsamhetskalkyl 2015 identifierades ett behov av att som komplement till verktyget och manualen även arrangera någon typ av kurs eller räknestuga för fastighetsbolag för att öka förståelsen för hur de skall arbeta med investeringskalkylering. Efter en första lyckad genomförd räknestuga togs konceptet vidare som huvudfokus i det nystartade Fördjupningsområde Lönsamhet.

Genom seminarier, räknestugor och workshops delas erfarenheter, kunskap byggs upp och information kan spridas. För att nå ut till en bred målgrupp bjuds även fastighetsägare som inte är medlemmar i BeBo in till aktiviteterna. Frågeställningar, problem och lösningar diskuteras utreds i fokuserade förstudier och därefter genereras fullskaliga projekt. Detta med syfte att sprida information och dela erfarenheter för att bygga upp kunskap om lönsamhetskalkylering och affärsmässiga investeringsbeslut gällande energieffektiviseringsåtgärder.

Målsättning med Fördjupningsområdet

Syftet med fördjupningsområde lönsamhet är att i fokuserade förstudier, projekt och seminarier titta på frågeställningar, verktyg, hinder och möjligheter inom området lönsamhetsberäkningar. Energimyndighetens målsättning med arbetssättet är att generera marknadsnära projektansökningar till aktuella utlysningar inom området.

Målsättningen med att genomföra seminarium och räknestugor är att öka kunskapen om hur korrekta investeringskalkyler och lönsamhetsberäkningar genomförs. Genom att på detta sätt träffas fysiskt och prata om frågor kring lönsamhet är målsättningen även att baserat på dessa diskussioner generera ideer till projektförslag.

Målsättningen med att i förstudier utreda specifika frågor är att ytterligare förbereda för att omsätta fastighetsägarnas frågeställningar till projektförslag.

Genomförda aktiviteter

Se nedan en sammanställning av genomförda aktiviteter.

< Räknestuga i Göteborg den 18/10 2018

Planerade aktiviteter

Det planerades en BeBo räknestuga i Malmö i april 2019 som blev inställd. Det pågår diskussioner om att tillsammans med Energikontoret sydost arrangera en BeBo räknestuga i Växjö någon gång under hösten 2019. Uppdaterad information om den eventuella räknestugan i Växjö kommer löpande att publicerad på denna sida.

Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och andra utskick, eller genom att kontakta oss med idéer och tankar på katarina.westerbjork@wsp.com.

> Förstudie om Goda Exempel på lönsamhet
> Förstudie om Möjligheter för Grön finansiering

Relaterad information

Nedan har vi samlat länkar till projekt där frågeställningarna berörs på olika sätt, i pågående eller avslutade projekt direkt kopplade till BeBo.

> Verktyget BeBo Lönsamhetskalkyl
> Verktyget PRISMO
> Förstudie om kostnadsbesparing vid energieffektivisering i förhållande till differentierade el- och fjärrvärmepriser

> Räknestugor – Lönsamhetskalkylering och affärsmässiga investeringsbeslut
> Utredningsprojekt Ekonomisk bärkraft i långtgående energieffektiviseringar

> Förstudie om kunskapsläget avseende indata i lönsamhetskalkyler
> Förstudie om verktyg för beräkning av kostnadsbesparing vid energieffektivisering i förhållande till differentierade el- och fjärrvärmepriser
> Förstudie om vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl
> Förstudie om behovet av insatser inom fördjupningsområdet

> Seminarium och räknestuga om BeBo Lönsamhetskalkyl och PRISMO, den 10 januari 2018 i Stockholm

Kontaktperson Sara Espert, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad