Projektbenämning Fördjupningsområde Klimatpåverkan från byggandet
Ansvarig Emma Karlsson (BeBo)
Kajsa Andersson (Belok)
Projekttid 2019-

Mycket pekar på att hela samhället har en stor omställning att göra, där mycket måste förändras inom en relativt kort tid, för att vi ska nå ambitionerna i Parisavtalet. 2017 tog riksdagen beslut om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och från 2018 har vi en klimatlag som ytterligare reglerar hur vi ska nå de globala och nationella klimatkraven. Inför klimatmötet i Paris tog regeringen initiativ till att starta plattformen Fossilfritt Sverige – för att skapa en gemensam kraft och samla alla samhällssektorer för att påskynda omställningen.

Bygg- och anläggningssektorn är en av de sektorer som var snabba att erkänna ansvar och sammanställa en färdplan med förslag på lösningar, Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn (Fossilfritt Sverige, 2018). I färdplanen konstateras att behovet av klimatomställning kommer att innebära nya förutsättningar för branschen att driva affärer, med affärsmodeller som fokuserar på resurseffektivitet och samverkan över hela värdekedjan.

I samma veva kom Boverkets förslag på metod och regler för Klimatdeklaration av byggnader, som innebär att klimatpåverkan precis som energiprestanda skall deklareras vid uppförande av byggnad.

Den förstudie som genomfördes 2018, Klimatkrav i byggprocessen – erfarenheter från BeBo & Belok hade som mål att sammanställa hur medlemmarna inom BeBo och Belok såg på möjligheterna att arbeta med frågorna som väcks i färdplanen och Boverkets lagförslag.

Förstudien sammanfattar behovet av vidare arbete i nedan punkter:

  • att utvärdera och sammanställa referensprojekt,
  • utveckla riktlinjer för genomförande av LCA-studier så att resultat från olika byggnader kan jämföras,
  • utreda hur frågan kan hanteras i renoveringsprojekt,
  • kartlägga klimatnyttan per investerad krona för olika typer av produktval eller åtgärder,
  • ta fram riktlinjer för att sätta klimatkrav,
  • ta fram standardtexter för hantering av klimatfrågan i upphandlingar, avtal och beskrivningar,
  • utreda hur system för återvinning, återanvändning och cirkulära flöden kan utvecklas och
  • utreda hur materialsvinn kan minska.

Från och med årsskiftet 2021-2022 ställer Boverket krav på redovisning av klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader.

Målsättning med fördjupningsområdet

Tanken med det fortsatta arbetet inom fördjupningsområdet är att tillsammans med intresserade medlemmar från BeBo och Belok, samt med övriga intresserade branschaktörer diskutera vidare punkterna från förstudien. Målsättningen är att kunna formulera ett eller flera förslag till projekt, som kan passa in i någon av Energimyndighetens (eller andra finansiärers) kommande utlysningar.

Genomförda aktiviteter

BeBo, Belok och Lågan bjöd under våren 2019 in in till en heldagskonferens på temat minskad klimatpåverkan i byggprocessen. Dagen delades i två pass, med fokus på resurseffektivitet och cirkularitet respektive LCA i byggprocessen.

> Klimatpåverkan i byggprocessen - heldagskonferens med Belok och Lågan - 21 2019

Relaterad information

Nedan har vi samlat länkar till projekt där frågeställningarna berörs på olika sätt, i pågående eller avslutade projekt direkt kopplade till BeBo respektive Belok.

> Förstudien Klimatkrav i byggprocessen - erfarenheter från BeBo & Belok

Det finns även många andra aktörer som behandlar frågan på sätt som är relevant att dela i detta sammanhang:

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad