Energikrav BeBo

Riksdagen har beslutat om nationella mål för energieffektivisering i bebyggelsen. Jämfört med nivån 1995 bör energianvändandet halveras till 2050, med delmålet 20 procent till 2020. Sverige har även åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020, och i detta väger bygg- och fastighetsbranschen tungt, då bostäder och lokaler står för 30-35% av Sveriges energianvändning idag. Baserat på detta är energieffektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet oerhört viktigt.

Syftet med Energikrav BeBo för flerbostadshus är att stötta byggherrar som vid ändring och ombyggnation önskar uppnå bättre prestanda än BBRs minimikrav. Genom att fastställa rekommenderade Energikrav BeBo för byggnaders och delsystems prestanda underlättar man för beställare och andra i branschen vid bland annat upphandlingar.

Energikrav BeBo från april 2017 är en uppdatering av tidigare dokument Energirelaterade Godhetstal, som senast uppdaterades 2013. Motivet till att tillhandahålla och uppdatera denna skrift är att energikraven på ombyggnad i byggreglerna är otydliga, samt att det saknas sammanställning av energikrav för olika delsystem inom flerbostadshus för fastighetsägare att hänvisa till.

Energikrav BeBo är indelade i fem områden:

  • Klimatskal
  • Ventilation
  • Uppvärmning
  • Styr, regler och övervakning
  • Övrigt

Remiss Energikrav BeBo, april 2017

Kravnivåerna i detta dokument är avstämda mot idag gällande byggregler, dvs BBR 24, samt i källförteckning redovisade dokument och BeBo-projekt. Avsikten var att få med de aviserade ändringarna av byggreglerna med Sveriges införande av NNE-kraven i byggreglerna, men då denna ändring försenats från 1 april 2017 till ett obestämt senare datum ingår dessa ändringar inte i denna version. En ytterligare uppdatering planeras till efter ändringarnas införande och en ny BBR finns att hänvisa till.

Då BeBos webplats under 2017 kommer att byggas om, har inga hyperlänkar till de BeBo-projekt som nämns i hänvisningar gjorts. Även detta planeras att ändras i nästa uppdatering.

Remissversionen skickas ut till samtliga medlemmar inom BeBo och tillgängliggörs via BeBos webplats för även icke-medlemmar att komma med synpunkter på. Synpunkter skickas till Åke Blomsterberg på ake.blomsterberg@wspgroup.se, senast den 12 maj.