Stena Fastigheter
Bo Matsson
Stena Fastigheter
Box 16144
103 23 Stockholm
Bo Matsson
Vxl: 075 241 50 00
www.stenafastigheter.se 
Ägandedirektiv avseende energi och miljö

Bidra till en hållbar utveckling genom rätt val av material och materialförbrukning, minska  restprodukter i fast form eller utsläpp till luft och vatten, kontinuerligt arbeta med energieffektivisering och användning av förnybar energi.

Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målen utgörs av
Mål (2020)* 2013 Nuläge (2014)
Energianvändning [kWh/m2, år (Atemp)] -20 % 122
Värme [kWh/m2, år (Atemp)] -3,6 %
El [kWh/m2, år (Atemp)] -6,7 %
Vatten [m3/m2, år (Atemp)] -2,9 %

*2010 som basår