Signalisten
Erik Lindfors
Signalisten
Box 1104
171 22 Solna
Erik Lindfors
Vxl: 08-705 22 00
www.signalisten.se
Ägandedirektiv avseende energi och miljö

”Att förvalta ägda fastigheter med god kvalitet, hög effektivitet och till lägsta möjliga hyresnivåer inom finansiell balans.”

Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målen utgörs av
2002 2007 2010 Mål 2 (2016)
Fjärrvärmeförbrukning [kWh/m2]1 167 141 137 -20 %

1 Normalårskorrigerade värden

2 Skåneinitiativet. 2007 som basår