ÖrebroBostäder AB
Jonas Tannerstad
ÖrebroBostäder AB
Box 8033
700 08 Örebro
Jonas Tannerstad
Tel. 019-19 42 00
www.obo.se
 Ägandedirektiv avseende energi och miljö

Utsläppen av koldioxid ska sänkas med 20 procent till och med 2015 (från 2005 års nivå). Sänkningen ska stå i relation till vårt fastighetsbestånd, dvs det är inte OK att sälja av en del fastigheter och säga att vi sänkt utsläppen. På årsbasis sker en korrelation mot nyproducerade hus/lokaler samt sålda.

ÖrebroBostäder ska fortsätta vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur energi- och miljösynpunkt och medverka till att målen för kommunens klimatplan uppfylls. Under 2015 ska bolaget därför se till att öka sin andel förnyelsebar el av sin förbrukning. Bolaget ska utreda möjligheten att samarbeta med Kumbro Utveckling i dessa frågor. Under 2015 har bolaget i uppdrag att ha en installerad elproduktion med solceller. Bolaget ska också ta fram en plan för fortsatt utbyggnad av solceller i sitt bestånd.

Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målen utgörs av
Mål (2015)1 20111 Nuläge (2014)
Koldioxid -20 % -14,8 % -32,2 %
El -25 % -20 % -35 %
Fjärrvärmeanvändning -15 % -3,5 % -9,3 %
Olja -95 % -93 %
Egna transporter -50 % -25 %

1Basår 2005

Utöver detta mål har ÖBO även i uppdrag av styrelsen att minst 15 % av vår elförbrukning ska komma från förnyelsebar el som ÖBO är delaktig i att tillföra marknaden. Detta kan uppnås genom tex satsningar inom vindkraft. Det ska dock vara tillkommande förnyelsebar el, det är inte OK att köpa grön el eller köpa in sig i befintliga vindkraftverk. Utan ÖBO satsning på vindkraft skulle minskningen i dagsläget varit ca 10 procent.