Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Camilla Karlsson
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Box 5035
630 05 Eskilstuna
Camilla Karlsson / Helen Magnusson Aristondo
Vxl: 016-16 75 00
www.kfast.se
Ägandedirektiv avseende energi och miljö

All om-, ny- eller tillbyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar.

Individuell mätning och debitering av vatten/varmvattenförbrukning införs successivt i hela fastighetsbeståndet. Plan tas fram 2012.

Bolaget ska överväga att investera i vindkraftsproduktion i syfte att sänka sina elkostnader och samtidigt bidra till en hållbar energiproduktion.

Bolaget ska vara miljöcertifierat

Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målen utgörs av
Mål 2015 (basår 2009) Mål 2016 (basår 2007) Mål 2020 (basår 2009) 2012 Nuläge (2014)
Energianvändning för kommunal verksamhet (värme och el) -10 % -20 % -2,6 % (med basår 2009) -5,8 % (med basår 2009)
Energianvändning för bostäder -20 % -9,9 % (med basår 2007) -13,5 % (med basår 2007)

Långsiktigt åtagande

Till 2015 ska användningen av fossil olja och elvärme för uppvärmning upphört och byts ut till förnybara energikällor.

Till 2015 ska 100 % av alla personbilar och lätta lastbilar vara miljöbilar (enligt Trafikverkets def.)

Ettårigt åtagande

All användningen av fossil olja och direktverkande el för uppvärmning, i våra egna fastigheter, ska tas bort under 2012 samt all direktverkande el för uppvärmning i kommunägda fastigheter.

2012 ska vi uppnå 70 % miljöbilar i företaget.