AB Svenska Bostäder
Yngve Green
AB Svenska Bostäder
Division Teknik
Box 95
162 12 Vällingby
Yngve Green
Vxl: 08-508 370 00
www.svenskabostader.se
Ägandedirektiv avseende energi och miljö

Vid nyprodktion skall energianvändning vara högst 55 kWh/m2 Atemp.

3 % av den planerade större ombyggnationen skall energieffektivseras med minst 30 % årligen.

I enlighet med Stockholm Stads miljöprogram och energiplan på företagsnivå.

Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målen utgörs av
 Mål (2018)   2012 Nuläge (2015)
Värme 150 kWh/m2,år 168 kWh/m2,år 157,1 kWh/m2,år