AB Helsingborgshem
Jane Kylberg
AB Helsingborgshem
Box 3055
Drottninggatan 136B
250 03 Helsingborg
Jane Kylberg
Vxl: 042-20 80 00
www.helsingborgshem.se
Ägandedirektiv avseende energi och miljö

”I enlighet med ägardirektivet ska bolaget verka för långsiktig effektiv förvaltning av fastighetsbeståndet. Bolaget ska i all sin verksamhet vara ett föredöme i miljöfrågor. Vid upprustningen av befintligt bestånd ska energisnålare hus skapas, miljövänliga tekniker och material användas liksom en miljövänlig teknisk försörjning”.

Mål gällande energi och miljö och nuläge för samma parametrar som målen utgörs av
Mål (2015) Nuläge (2011)
Total energiförbrukning [kWh/mår, BOA+LOA] 140 143
Värme [kWh/mår, BOA+LOA] 124
Fastighetsel [kWh/mår, BOA+LOA] 19
Vattenförbrukning [m3/mår, BOA+LOA] 1,52