Vad är Rekorderlig Renovering?

Energianvändningen i bebyggelsen måste minskas för att bromsa dess negativa miljöpåverkan. På bred front ska behovet av köpt energi halveras till år 2050 jämfört med dagens nivå.

Energimyndigheten har i uppdrag att påskynda energieffektiviseringen i bostadssektorn. Av erfarenhet vet man att demonstrationsprojekt är en verkningsfull metod för att sprida goda idéer och få fler att våga gå i samma spår. Demonstrationsprojekt fungerar som goda exempel för andra fastighetsägare över hur energieffektiviseringsprojekt kan genomföras, vilka tekniker och metoder som kan väljas och vilka resultat som kan uppnås.

En stor del av bostadsbeståndet är byggt inom ”miljonprogrammet” under åren 1965 – 1975. Dessa byggnader är intressanta för energieffektiviseringsprojekt eftersom de är mycket lika vad gäller energistatus, byggnads- och installationsteknik och de ligger nu i tur för upprustning. Dessutom är de många, totalt omfattas 700 000 till 800 000 lägenheter. Om man kan få fler att satsa på energieffektiv ombyggnad kan den totala energianvändningen för bostadssektorn sjunka rejält. Energimyndigheten stöttar därför med resurser för att demonstrera vilka energiåtgärder man ska satsa på och vilka konsekvenser de får på innemiljö, beständighet och varsamhet.


Fem pilotprojekt lade grunden till kampanjen Halvera Mera. Ambitionen inom dessa pilotprojekt var att nå en 50-procentig energibesparing.

Läs mer om Pilotprojekt RR

Kampanjen Halvera Mera startade 2013 med målsättningen att få fram förstudier som identifierar vilka åtgärder och insatser som krävs för att halvera energianvändningen i flerbostadshus i samband med en renovering. Kampanjen föll väl ut och en nya omgångar av Halvera Mera genomfördes år 2014-2015 och år 2016-2017.

Läs mer om Halvera Mera 1

Läs mer om Halvera Mera 2

Läs mer om Halvera Mera 3


Rekorderlig Renovering ger fastighetsägaren ett metodiskt tillvägagångssätt för att åstadkomma energieffektiviserande renovering som ger bästa möjliga utfall på inomhusmiljö, energianvändning och kunskapsuppbyggnad.

Metoden Rekorderlig Renovering är baserad på genomförda demonstrationsprojekt med målet att i renoveringen åstadkomma en halvering av energianvändningen. Konceptet går ut på att sätta samman ett åtgärdspaket som halverar energianvändningen vid renovering av fastigheten.

För att klara detta är det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp och hitta en kombination av energibesparande åtgärder där de mest kostnadseffektiva åtgärderna kan vara med och betala för åtgärder som kanske inte skulle ha valts som en enskild åtgärd. Totalt sett ska dock hela åtgärdspaketet vid ombyggnaden vara så kostnadseffektivt att det uppfyller rimliga lönsamhetskrav.

Rekorderlig Renovering genomförs i tre etapper:

Etapp 1: Förberedelse.  Baserat på fastighetsföretagets behovsanalys och tidigare erfarenhet väljs objekt, åtgärdsförslag beräknas och projekteras, ekonomiska förutsättningar säkras och beslut tas om upphandling
Etapp 2: Genomförande. Byggfasen övervakas med hjälp av framtagna kontrollplaner, uppföljning av resultat förbereds och byggnaden överlämnas till förvaltning efter en kvalitetssäkrad idrifttagningsprocess.
Etapp 3: Avslutning. Energi och inneklimatparametrar följs upp och stäms av mot beräknade värden. Erfarenheter från projektet sprids.